นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ทำสัญญาให้บริการ

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และผู้ทำสัญญาให้บริการอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ผู้ทำสัญญาให้บริการ”) ช่วยเราให้บริการที่หลากหลายแก่สมาชิกและชุมชนของเรา และสนับสนุนธุรกิจของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ทำสัญญาให้บริการนี้อธิบายถึงวิธีที่ The We Company ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากผู้ทำสัญญาให้บริการและผู้ทำสัญญาให้บริการที่มีศักยภาพ และให้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ทำสัญญาให้บริการ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

หากคุณตั้งใจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงานของคุณ คุณต้องส่งสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวสากลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ทำสัญญาให้บริการนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยตรงหรือผ่านนายจ้างของคุณ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของผู้ทำสัญญาให้บริการ หากคุณเป็นผู้ทำสัญญาให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนของคุณ ประเมิน และกลั่นกรองผู้ทำสัญญาให้บริการที่มีศักยภาพ ลงทะเบียนผู้ทำสัญญาให้บริการที่ได้รับเลือก ติดต่อคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และดำเนินการใบแจ้งหนี้

  • เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบของคุณ เพื่อจัดเตรียมและยกเลิกการเข้าถึง ป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการชำระค่าบริการจัดหาสินค้าและบริการ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ เช่น บันทึกข้อมูลธุรกิจสาธารณะและบันทึกของภาครัฐ เพื่อประเมินและกลั่นกรองผู้ทำสัญญาให้บริการที่มีศักยภาพ มีส่วนร่วมและลงทะเบียนผู้ทำสัญญาให้บริการ ประมวลผลใบแจ้งหนี้ จัดเตรียมและยกเลิกการเข้าถึง และเพื่อการดำเนินธุรกิจการจัดการและการบริหารอื่น ๆ

เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล