Chính sách Quyền riêng tư của Nhà cung cấp

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các bên cung cấp khác (gọi chung là "nhà cung cấp") giúp chúng tôi cung cấp nhiều Dịch vụ khác nhau cho các thành viên và cộng đồng của mình, cũng như hỗ trợ việc kinh doanh của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư của Nhà cung cấp này mô tả cách Nhóm công ty We sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định từ các nhà cung cấp và nhà cung cấp tiềm năng và cung cấp một số thông tin khác về thực tiễn quyền riêng tư của nhà cung cấp. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Nếu bạn có ý định cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân về những người khác, chẳng hạn như đồng nghiệp của bạn, bạn phải cung cấp một bản sao Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu và Chính sách Quyền riêng tư của Nhà cung cấp này cho các cá nhân có liên quan, trực tiếp hoặc thông qua chủ lao động của bạn.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của nhà cung cấp. Nếu bạn là nhà cung cấp, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ, Thông tin Nghề nghiệp và Thông tin Xác minh để chúng tôi có thể xác định bạn, đánh giá và sàng lọc nhà cung cấp tiềm năng, đăng ký nhà cung cấp được chọn, liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và cung cấp các thông báo và các thông tin truyền thông về vận hành khác, cũng như xử lý hóa đơn.

  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh của bạn để cung cấp và thu hồi quyền truy cập, bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính với bạn, bao gồm hoạt động thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ được cung cấp (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác và thông tin công ty, bao gồm thông tin từ các nguồn công khai và thương mại như hồ sơ kinh doanh công khai và hồ sơ chính phủ, để đánh giá và sàng lọc các nhà cung cấp tiềm năng, thu hút và đăng ký nhà cung cấp, xử lý hóa đơn, cung cấp và thu hồi quyền truy cập, và để phục vụ các mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh, quản lý và quản trị khác.

Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng, Thông tin Cá nhân Khác và thông tin công ty của bạn để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi, nhằm tuân thủ pháp luật và quy định, bao gồm cả kiện tụng và bảo vệ khiếu nại, và theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.