Chính sách Quyền riêng tư của Flatiron School

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Flatiron School, cùng với các chi nhánh, Access Labs và Designation ("Flatiron School"), cung cấp các khóa học về kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, thiết kế và các khóa học khác cũng như chương trình đào tạo thị trường việc làm, cả trong khuôn viên trường lẫn thông qua các chương trình trực tuyến. Để cung cấp các tính năng này, chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của Flatiron School này mô tả cách Flatiron School thu thập, sử dụng và chia sẻ các loại thông tin cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác dành riêng cho Flatiron School. Việc sử dụng các cơ sở của WeWork được điều chỉnh bởi WeWork và được cung cấp bởi Chính sách Quyền riêng tư của We. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của WeWork để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Thông tin Chúng tôi Thu thập và Chia sẻ

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về các loại Thông tin Cá nhân mà Flatiron School có thể thu thập liên quan đến các lựa chọn tài chính và thanh toán, bao gồm thỏa thuận chia sẻ thu nhập, khoản vay và các sản phẩm khác ("Thông tin Tài chính") và quản lý học bổng ("Thông tin Học bổng"), cũng như cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Thông tin này bao gồm, ví dụ:

 • Thông tin chúng tôi nhận được từ bạn trên đơn đăng ký hoặc mẫu đơn khác, bao gồm Thông tin Xác minh và các bằng chứng khác về tính đủ điều kiện, việc làm và thu nhập;

 • Thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc những người khác; và

 • Thông tin chúng tôi nhận được từ một cơ quan báo cáo về người tiêu dùng.

Khi bạn tham gia một thỏa thuận với Flatiron School để có được một sản phẩm tài chính, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để duy trì hoặc phục vụ (các) tài khoản của bạn (bao gồm cả thông tin giới thiệu cho người thu nợ, nếu thích hợp), bảo vệ khỏi hành vi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý khác, báo cáo cho cơ quan báo cáo về người tiêu dùng, thực hiện hoạt động trao đổi hoặc bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài khoản của chúng tôi theo đề xuất hoặc trên thực tế, tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình tư pháp hoặc các yêu cầu pháp lý khác, hoặc theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng chia sẻ các loại Thông tin Cá nhân được mô tả ở trên với bên thứ ba để thực hiện dịch vụ tiếp thị cho chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để biết thêm thông tin về thực tiễn chia sẻ của chúng tôi. Khi bạn không còn là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của Flatiron School này và Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để bảo vệ Thông tin Cá nhân này khỏi hành vi truy cập và sử dụng trái phép, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tuân thủ luật pháp. Những biện pháp này bao gồm bảo vệ máy tính, bảo mật các tệp và tòa nhà.

Thông thường, bạn không có quyền giới hạn việc chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân này. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế chúng tôi chia sẻ thông tin trên đơn đăng ký và thông tin trong báo cáo về người tiêu dùng của bạn với các chi nhánh của chúng tôi trong Mạng lưới WeWork cho mục đích kinh doanh hàng ngày của họ. Thông tin này bao gồm thu nhập và điểm tín dụng của bạn. Để hạn chế việc chia sẻ này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: info@flatironschool.com.

Bạn cũng có thể hạn chế các chi nhánh của chúng tôi trong Mạng lưới WeWork sử dụng thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc những người khác, thông tin trên đơn đăng ký và thông tin trong báo cáo về người tiêu dùng của bạn mà chúng tôi chia sẻ với họ nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ với bạn. Thông tin này bao gồm thu nhập, lịch sử tài khoản của bạn với chúng tôi và điểm tín dụng của bạn. Nếu bạn chọn giới hạn các thông tin tiếp thị mà các chi nhánh của chúng tôi cung cấp, thì lựa chọn này sẽ áp dụng trong ít nhất 5 năm kể từ khi bạn thông báo với chúng tôi về lựa chọn này. Nếu chúng tôi dự định thời hạn đó sẽ hết hạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một thông báo gia hạn để bạn tiếp tục giới hạn thông tin tiếp thị từ các chi nhánh của chúng tôi trong ít nhất 5 năm tiếp theo. Để hạn chế thông tin tiếp thị từ các đoan vị liên kết, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: info@flatironschool.com.

Khi bạn kêu gọi một bên thứ ba tài trợ để bạn tham gia vào Flatiron School hoặc hỗ trợ học phí, bạn đang có mối quan hệ với bên thứ ba về một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu, quyền riêng tư và các chính sách và quy trình chia sẻ thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của họ để tìm hiểu cách họ thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trước khi gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho Flatiron School.

Người đăng ký.  Nếu bạn là người đăng ký, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp thông báo cũng như các thông tin truyền thông khác về vận hàng, cũng như xem xét đơn đăng ký của bạn;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, Thông tin Tài chính và Thông tin Học bổng, nếu thích hợp, để xử lý một giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký, bao gồm việc bạn mua hoặc thanh toán Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

 • Thông tin Cá nhân Khác và Thông tin truyền thông để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn (i) đánh giá hồ sơ đăng ký của bạn, bao gồm ngày học mong muốn, bạn lên kế hoạch thế nào để tự hỗ trợ tài chính trong suốt khóa học, thời gian rảnh/bận của bạn, vì sao bạn muốn học viết mã, bạn mong muốn làm gì sau khi hoàn thành chương trình này và bạn biết đến chúng tôi bằng cách nào; (ii) kết nối bạn với cộng đồng, các kênh mạng xã hội, ứng dụng và trang web; (iii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iv) xử lý dữ liệu hoặc các tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Học sinh.  Nếu bạn là học sinh, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và cung cấp các thông báo và các thông tin truyền thông về vận hành khác, ghi danh bạn vào Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế và kết nối bạn với cộng đồng;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, Thông tin Tài chính và Thông tin Học bổng, nếu thích hợp, để xử lý một giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký, bao gồm việc bạn mua hoặc thanh toán Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

 • Thông tin học tập khác, chẳng hạn như sự tiến bộ và thành tích của bạn trong các chương trình và khóa học, mức độ bạn tham gia Dịch vụ và hồ sơ của bạn, để cung cấp Dịch vụ, điều chỉnh Dịch vụ cho bạn và kết nối bạn với cộng đồng; và

 • Thông tin Cá nhân Khác để cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) cung cấp cho bạn các khóa học có liên quan và các chương trình đào tạo khác; (ii) kết nối bạn với cộng đồng, các kênh mạng xã hội, ứng dụng và trang web; (iii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iv) xử lý dữ liệu hoặc các tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Khách và Người Dùng Cuối Khác.  Nếu bạn là khách truy cập hoặc khách mời ghé thăm một cơ sở có liên quan đến Dịch vụ, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Tên và địa chỉ email của bạn, cho dù được bạn hay bên chủ trì cung cấp, để nhận dạng bạn và cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế. Nếu bạn là khách mời, chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn lời mời đến nền tảng của chúng tôi, và nếu không được trả lời, lời mời sẽ được gửi tiếp thêm một lần nữa;

 • Thông tin Liên hệ để chúng tôi có thể nhận dạng bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ bạn;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính và mục đích chuyến thăm của bạn, cũng như cung cấp một Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Cá nhân Khác để cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cung cấp cho bạn các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến; (ii) kết nối bạn với cộng đồng, các kênh mạng xã hội, ứng dụng và trang web; (iii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iv) xử lý dữ liệu hoặc các tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ. Thông tin Cá nhân này có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng thời gian truy cập hoặc Dịch vụ mà bạn truy cập.

Cố vấn, Cựu sinh viên và Sinh viên đại học. Nếu bạn là cố vấn, cựu sinh viên hoặc sinh viên đại học, ngoài Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng về khách mời, chúng tôi còn sử dụng Thông tin Cá nhân như sau:

 • Thông tin Nghề nghiệp để cung cấp và điều chỉnh Dịch vụ và kết nối bạn với cộng đồng.

Khách hàng và Người quản lý Tuyển dụng. Nếu bạn là khách hàng hoặc người quản lý tuyển dụng, ngoài Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng về khách mời, chúng tôi còn sử dụng Thông tin Cá nhân như sau:

 • Thông tin Nghề nghiệp và Thông tin truyền thông để cung cấp và điều chỉnh Dịch vụ, thu hút bạn với tư cách là khách hàng và kết nối bạn với cộng đồng.

Tất cả. Cho dù bạn là người đăng ký, học sinh, khách mời hoặc người dùng cuối khác, cố vấn, cựu sinh viên hay sinh viên đại học, khách hàng hay người quản lý tuyển dụng, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng cùng Thông tin Cá nhân Khác của bạn để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Thông tin truyền thông

Bạn có thể hủy đăng ký thông tin tiếp thị/quảng cáo của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" nằm ở cuối email của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@flatironschool.com.