WeWork Space Services

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

WeWork Space Services giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm được không gian văn phòng phù hợp và cung cấp dịch vụ văn phòng để đáp ứng nhu cầu của họ. Để giúp các doanh nghiệp tìm thấy một không gian phù hợp và xây dựng văn phòng của họ, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của WeWork Space Services này mô tả cách WeWork Space Services sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác dành riêng cho WeWork Space Services. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho WeWork Space Services.

Khách hàng, Khách truy cập và Người dùng Cuối Khác. Nếu bạn là khách hàng, khách truy cập hoặc người dùng cuối khác, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp thông báo cũng như các thông tin truyền thông khác về vận hành;

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (i) giúp bạn tìm không gian văn phòng; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ.

Tất cả. Cho dù bạn là khách hàng, khách truy cập hoặc người dùng cuối khác, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng cùng Thông tin Cá nhân Khác của bạn để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.