Globalna polityka prywatności WeWork


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

WeWork Companies Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone (łącznie nazywane „WeWork”, „Firma”, „my” lub „rodzina WeWork”) dbają o Państwa prywatność. Jesteśmy zdecydowani zachować Państwa zaufanie, chroniąc bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje sposób, w jaki rodzina WeWork gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych witryn, aplikacji oraz innych usług zawierających odniesienia lub łącza do niniejszej Polityki, jak również produktów dostępnych poza internetem, programów, kursów i pozostałych usług (łącznie nazywanych naszymi „usługami”).

Chcemy umożliwić Państwu nie tylko utrzymanie się, ale też ułożenie sobie życia dzięki naszym usługom. Zanim zaczną Państwo korzystać z naszych usług, prosimy o przeczytanie całości niniejszej Polityki; pomoże ona Państwu podejmować świadome decyzje w zakresie naszej współpracy.

1. WPROWADZENIE

Dane osobowe. „Dane osobowe” to informacje na Państwa temat, które mogą samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi umożliwić Państwa identyfikację. Do danych osobowych nie zaliczają się informacje zbiorcze lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający Państwa identyfikację za pomocą dostępnych nam metod (w rozsądnym zakresie).

Nasze usługi. Usługi omawianie w niniejszej Polityce to usługi świadczone przez rodzinę WeWork. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki każda usługa wykorzystuje dane osobowe, klikając poniżej nazwę firmy należącej do rodziny WeWork, z której usług, stron lub aplikacji Państwo korzystają. Więcej

Odniesienia do „Państwa”.  W niniejszej Polityce termin „Państwo” oznacza wszystkie osoby, które korzystają z naszych usług, stron lub aplikacji.  W przypadku pracowników i aplikantów Polityka prywatności danych osobowych WeWork, w jaki sposób używamy danych osobowych w kontekście stosunku zatrudnienia. Jeśli są Państwo pracownikami lub aplikantami korzystającymi z naszych usług, niniejsza polityka wyjaśnia sposób, w jaki używamy Państwa danych osobowych w kontekście korzystania z usług.

Wersja obowiązująca. Jeśli niniejsza Polityka jest dostępna w wielu językach, wersja angielska ma charakter wiążący, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa.

2. DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposób, w jaki ich używamy, zależą od Państwa relacji z nami oraz od wymogów obowiązujących przepisów, co opisano poniżej.

Gromadzimy dane:

 • które udostępniają nam Państwo bezpośrednio

 • które udostępniają nam Państwa pracodawcy, pośrednicy, gospodarze, rodzice lub opiekunowie prawni

 • dotyczące Państwa urządzeń i ich lokalizacji oraz sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, za pomocą m.in. plików cookie, jednopikselowych gifów, web beacons, dzienników oraz innych technologii internetowych. Więcej informacji na temat tych technologii znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie

 • które pozyskujemy z innych źródeł

 • dane geolokalizacyjne, zdjęcia i informacje o kontaktach (jeśli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z pewnych funkcji)

Więcej

DANE GROMADZONE NA PAŃSTWA TEMAT

WeWork oraz nasza rodzina firm może prosić Państwa o udostępnianie różnych rodzajów danych osobowych w zależności od usług, z których Państwo korzystają, oraz rodzaju relacji z nami. Zależnie od usług, z których Państwo korzystają, możemy gromadzić dane z następujących kategorii:

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje umożliwiające nam skontaktowanie się z Państwem

 • Dane identyfikacyjne, w tym dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub podobny dokument wydawany przez organy administracji rządowej, data urodzenia

 • Dane zawodowe, w tym nazwa pracodawcy, stanowisko, rola, zespół oraz inne informacje na temat Państwa zawodów

 • Dane płatnicze, w tym informacje o karcie kredytowej lub debetowej, koncie bankowym i płatnościach lub inne informacje wymagane podczas dokonywania przez Państwa zakupu

 • Własność intelektualna, w tym znaki towarowe, logo oraz inne przedmioty będące Państwa własnością intelektualną

 • Inne dane osobowe, w tym pseudonimy używane w komunikatorach i serwisach społecznościowych, nazwy użytkowników i hasła, relacje z osobami kontaktowymi w nagłych przypadkach, identyfikacja pojazdów oraz inne szczegóły, takie jak cel wizyty, dane lub pliki podawane, przesyłane i przechowywane w usługach, takie jak wyszukiwane hasła oraz dokumenty przesyłane do usług. Będziemy również przetwarzać dane osobowe zawierane w treściach i informacjach, które zamieszczają Państwo na swoich profilach w sieci członkowskiej lub w innych serwisach społecznościowych.

 • Dane z kalendarza e-mailowego. Łączymy się z kalendarzami Państwa firmowych kont e-mailowych (Gmail lub Microsoft Outlook) i gromadzimy dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych.

 • Preferencje dotyczące biura. Przekazują nam Państwo swoje preferencje dotyczące biura, takie jak temperatura, prędkość obrotowa wentylatora, wysokość biurka i fotela, położenie biurka, budka telefoniczna, napoje, przekąski oraz inne kwestie związane z usługami.

 • Komunikacja. Gromadzimy i przechowujemy również formy komunikacji, takie jak e-maile, SMS-y, rozmowy prowadzone za pomocą aplikacji Slack, prośby zgłaszane za pomocą Amazon Echo lub podobnej technologii, zaproszenia do wydarzeń w kalendarzu oraz inne dane, które zdecydują się Państwo nam udostępniać — w tym Państwa zdjęcia, nagrania wideo, wpisy na blogach, hobby i zainteresowania, styl życia oraz grupy, do których Państwo należą — i które wysyłają lub odbierają Państwo za pomocą usług.

DANE GROMADZONE ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ PAŃSTWO

 • Media społecznościowe. WeWork gromadzi dane osobowe, aby umożliwiać Państwu korzystanie z internetowych zasobów na mediach społecznościowych, w tym z naszej sieci członkowskiej (MENA). Jeśli rejestrują lub logują się Państwo na swoje konta przez serwis społecznościowy strony trzeciej, będziemy mieli dostęp do niektórych informacji o Państwa kontach na tym serwisie, takich jak imię i nazwisko oraz inne dane profilowe – zgodnie z Państwa ustawieniami na danym serwisie. W każdej chwili mogą Państwo odłączyć nasze usługi od kont na serwisach stron trzecich.

 • Dane od stron trzecich. Pozyskujemy Państwa dane osobowe od Państwa firm, organizacji, przedstawicieli, rodziców lub opiekunów prawnych (albo od gospodarzy, jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych przestrzeni biurowych). Możemy również pozyskiwać informacje na Państwa temat ze źródeł dostępnych publicznie i na rynku oraz od innych stron trzecich w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Łączymy te informacje z danymi osobowymi oraz innymi informacjami, które otrzymujemy od Państwa lub na Państwa temat, wszędzie tam, gdzie to konieczne, aby świadczyć żądane usługi.

 • Google Analytics. Używamy narzędzia o nazwie „Google Analytics” do gromadzenia informacji o korzystaniu z naszych witryn (Google Analytics gromadzi np. informacje o tym, jak często użytkownicy odwiedzają nasze witryny, które podstrony przeglądają, oraz z jakich innych witryn korzystają przed odwiedzinami na naszej stronie). Google Analytics pobiera tylko adres IP przypisany użytkownikowi w momencie odwiedzin na naszej witrynie, a nie imię i nazwisko lub inne informacje umożliwiające identyfikację. Informacje pobierane za pomocą Google Analytics nie są dodawane do Państwa danych osobowych.

 • Informacje wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach. Pozwalamy zewnętrznym partnerom reklamowym umieszczać narzędzia do monitorowania (np. pliki cookies) w naszych witrynach w celu gromadzenia anonimowych i nieosobowych danych o Państwa aktywności (np. adresów IP lub informacji o przeglądanych stronach). Udostępniamy również zgromadzone informacje tego typu zewnętrznym partnerom reklamowym. Ci partnerzy wykorzystują te informacje (oraz podobne informacje z innych witryn), aby dostarczać Państwu w przyszłości reklamy ukierunkowane podczas odwiedzin w witrynach niezwiązanych z WeWork, ale należących do ich sieci. Ta praktyka jest często nazywana „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „reklamą behawioralną w sieci”. Więcej informacji o tych narzędziach do monitorowania znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 • Urządzenia przenośne. Dostarczamy witryny oraz usługi internetowe specjalnie zaprojektowane pod kątem kompatybilności z urządzeniami przenośnymi. Wersje mobilne usług wymagają od użytkowników zalogowania się za pomocą konta. W tych przypadkach informacje o wykorzystaniu każdej wersji mobilnej witryny mogą być łączone z kontami użytkowników. Ponadto WeWork umożliwia Państwu pobieranie aplikacji, widżetów lub innych narzędzi, z których można korzystać na urządzeniach przenośnych i stacjonarnych. Niektóre z tych narzędzi mogą przechowywać informacje na urządzeniach. Te narzędzia wysyłają dane osobowe do WeWork, aby umożliwiać Państwu dostęp do kont, a nam umożliwiać monitorowanie wykorzystania tych narzędzi. Niektóre z tych narzędzi umożliwiają Państwu wysyłanie raportów oraz innych informacji e-mailem z poziomu narzędzia.

DANE ANONIMOWE I ZBIORCZE

Gromadzimy oraz/lub generujemy zanonimizowane i zbiorcze dane na podstawie użytkowania przez Państwa naszych usług. Te dane wykorzystujemy na wiele sposobów, w tym aby oceniać Państwa zainteresowanie oraz wykorzystanie części lub funkcji naszych usług. Dane zanonimizowane i zbiorcze nie są danymi osobowymi.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy od charakteru naszej współpracy. Ogólnie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby:

 • dostarczać Państwu nasze usługi zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Państwa lub Państwa firm

 • kontaktować się z Państwem w kwestiach związanych z naszymi usługami, promocjami i loteriami. Prowadząc marketing usług własnych, czy to na naszych własnych stronach internetowych, czy na stronach internetowych osób trzecich, a także organizując promocje i konkursy, zasadniczo polegamy na dozwolonym przez stosowne przepisy prawie do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Zapewniamy, że nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w sposób, którego mogliby się Państwo nie spodziewać. Dajemy Państwu możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wszelkich powiadomień (chyba że dotyczą one wyłącznie świadczonych Państwu usług i nie mają charakteru marketingowego). Ponadto w sytuacjach, w których zobowiązuje nas do tego prawo, nie wysyłamy żadnych takich wiadomości bez uprzedniej zgody. Dodatkowo

 • wypełniamy wszystkie obowiązki nakładane na nas przez prawo. Dane osobowe wykorzystujemy między innymi do realizacji obowiązku składania sprawozdań finansowych, a także do realizacji postanowień sądów, nakazów, i wezwań sądowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Pod poniższymi łączami zamieszczamy informacje o tym, jak każdy członek rodziny WeWork wykorzystuje dane osobowe, świadcząc swoje Usługi. Należy pamiętać, że w określonych okolicznościach — w szczególności w sytuacji, gdy wykorzystujemy dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów lub na podstawie Państwa zgody — oraz w sytuacjach dozwolonych przepisami mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Waszych danych osobowych. Więcej

WeWork, Spacemob, naked Hub i Powered by We

Produkty

Creator Awards

Rise by We

Summer Camp

WeGrow

WeLive i Powered by WeLive

WeWork Labs

Podmioty stowarzyszone

Conductor

Fieldlens

Flatiron School i Access Labs

Meetup

Welkio

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ograniczonych okolicznościach ujawniamy Państwa dane osobowe rodzinie WeWork, naszej społeczności, naszym dostawcom usług i reklamodawcom, a także innym użytkownikom w celu świadczenia naszych usług i usprawniania metod pracy występujących w naszej społeczności. Robimy to w celach wskazanych powyżej. Gdy wymaga tego od nas prawo, udostępnienie Państwa danych osobowych określonym podmiotom trzecim odbywa się jedynie za Państwa zgodą. Więcej

 • W rodzinie firm WeWork. Nasze usługi świadczone są przez WeWork i jej rodzinę firm w zależności od Państwa lokalizacji i usług, z jakich Państwo korzystają. Rodzina WeWork wykorzystuje Państwa dane zgodnie z niniejszą Polityką.

 • Nasza społeczność. Nasze usługi obejmują społeczności online i offline, fora i sieci, które pozwalają Państwu dzielić się informacjami i nawiązywać relacje z innymi osobami. Jest to możliwe dzięki temu, że tworzymy profile naszych członków lub pozwalamy im, aby robili to samodzielnie. Taki profil zawiera Państwa nazwisko i nazwę firmy lub organizacji, a także inne dane, jakie Państwo podadzą. W zależności od Usług, z jakich Państwo korzystają, taki profil może być tworzony automatycznie i jest dostępny dla innych użytkowników forum lub sieci, w tym potencjalnie dla wszystkich członków WeWork. Mogą Państwo uzupełnić swój profil, zamieszczając w nim dodatkowe informacje na swój temat oraz na temat Państwa firmy lub organizacji, a także publikując treści i komentarze. Mają Państwo możliwość udostępnienia swojego profilu szerszemu gronu osób (np. przez media społecznościowe). Pragniemy zauważyć, że nie mamy wpływu na działania innych użytkowników Usług, z którymi dzielą się Państwo informacjami.

 • Dostawcy usług. Polegamy na firmach zewnętrznych, które świadczą w naszym imieniu szereg usług. Podejmujemy kroki mające na celu zapewnić, że firmy te postępują wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i w naszymi imieniu, bądź innymi środkami upewniamy się, że wykorzystują one Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce.

 • Inne podmioty, jeśli wymaga tego prawo, a także w zakresie niezbędnym do świadczenia i ochrony naszych usług. Mogą istnieć sytuacje, w których ujawnimy Państwa Dane osobowe innym podmiotom:

  • aby świadczyć Państwu usługi zamówione przez Was lub Waszą firmę lub organizację, bądź w celu przedstawienia ich audytorom lub konsultantom.

  • w celu zachowania zgodności z przepisami lub udzielenia odpowiedzi w postępowaniu prawnym, a także w odpowiedzi na żądanie współpracy ze strony organów rządowych bądź organów ścigania.

  • w celu wykrycia oszustwa, zapobieżenia mu lub ograniczenia zakresu szkód, a także do weryfikacji i w razie potrzeby wymuszenia zachowania zgodności z zasadami regulującymi nasze usługi, jak również

  • w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa nas samych, firm z rodziny WeWork, naszych partnerów biznesowych, członków, pracowników i

  • w innych sytuacjach, w których jest to wymagane przez prawo.

Udostępniamy dane osobowe w taki sposób albo po to, aby spełnić narzucone nam wymogi prawne, albo żeby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na ochronie naszej działalności, między innymi przed oszustwami i roszczeniami prawnymi.

 • Inne podmioty mające związek z transakcją dotyczącą firmy. Państwa dane zostaną ujawnione lub udostępnione w sytuacji, w której kupimy, sprzedamy, sfinansujemy, dokonamy przeniesienia, lub pozyskamy w całości lub części firmę lub zasoby, na przykład w związku z fuzją, bądź w wyniku bankructwa, reorganizacji lub likwidacji.

 • Partnerzy reklamowi. W ograniczonym zakresie udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za naszą reklamę online, dzięki czemu mogą one wyświetlać nasze reklamy tym osobom, które mogą one najbardziej zaciekawić. Udostępniamy te informacje w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na możliwości skutecznego reklamowania naszych produktów. Dbamy o to, aby w tym celu dane osobowe były udostępniane jedynie w ograniczonym zakresie i tylko zaufanym partnerom, na których zostały nałożone ograniczenia co do sposobu, w jaki mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe.

 • Inne podmioty zewnętrzne, za Państwa zgodą. Możemy poprosić Państwa o zgodę na udostępnienie Waszych danych osobowych wybranym podmiotom zewnętrznym po to, aby mogły one przedstawić Państwu oferty specjalne, materiały promocyjne i inne materiały, które mogą Państwa zainteresować. Za Państwa zgodą wykorzystujemy również i upubliczniamy Państwa nazwisko, informacje o podobieństwie i inne cechy osobowe, a także informacje prywatne do celów reklamy, promocji i innych celów handlowych i biznesowych.

 • Propozycje wzięcia udziału w badaniu / ankiecie. Od czasu do czasu udostępnimy Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług w celu przeprowadzenia w naszym imieniu badań w postaci ankiet (online i offline). Uczestnictwo w nich jest dobrowolne, a uzyskane w ten sposób informacje zostaną przez nas wykorzystane do badań i raportów, a także pomogą nam podnieść jakość naszych usług. Wykorzystamy odpowiedzi z ankiet do określenia skuteczności naszych usług, w tym jakości komunikacji oraz działań reklamowych i/lub promocyjnych. Jeśli wezmą Państwo udział w ankiecie, Wasze odpowiedzi będą wykorzystywane wraz z odpowiedziami innych uczestników.

4.1 PODMIOTY ZEWNĘTRZNE DOSTARCZAJĄCE TREŚĆ LUB ZAPEWNIAJĄCE FUNKCJONALNOŚĆ NASZYCH USŁUG

W ramach gromadzenia, analizowania i wykorzystywania niektórych spośród danych osobowych opisanych w niniejszej polityce współpracujemy z określonymi podmiotami zewnętrznymi. Na przykład:

 • Firmy zewnętrzne zapewniają funkcjonalność usług za pośrednictwem wtyczek. Nawet jeśli nie klikają Państwo usług sieci społecznościowych bądź innych wtyczek, ani nie wchodzą Państwo z nimi w żadne interakcje, i tak zbierają one informacje na Państwa temat, takie jak adres IP i oglądane strony.

 • Dostawcy reklam pomagają nam i naszym reklamodawcom wyświetlać reklamy w ramach naszych usług, a także w innych miejscach. Są to między innymi reklamy dobierane pod kątem Państwa zachowań w Internecie. Z kolei firmy analityczne pomagają nam mierzyć i oceniać zakres korzystania z naszych usług.

 • Inni dostawcy treści oferują produkty i usługi dostępne w ramach naszych usług i są odpowiedzialne za konkursy, loterie i badania prowadzone w ramach naszych usług.

Więcej

 • Pliki cookie i inne technologie internetowe. Te podmioty zewnętrzne gromadzą lub otrzymują określone informacje na temat korzystania przez Państwa z naszych usług, między innymi dzięki plikom cookie, technologii web beacons i innym technologiom internetowym. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 • Niektóre z tych firm uczestniczą w programach branżowych zaprojektowanych tak, aby dać użytkownikom możliwość wyboru, czy chcą otrzymywać reklamy kierowane. Więcej informacji można znaleźć w witrynach Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance, oraz European Interactive Advertising Digital Alliance (EDAA). Użytkownicy z Kanady mogą też odwiedzić witrynę Digital Advertising Alliance of Canada. Więcej informacji w językach lokalnych można znaleźć na stronie www.aboutads.info bądź www.youronlinechoices.eu.

 • Fora publiczne. Nasze witryny mogą udostępniać użytkownikom pokoje rozmów (chat roomy), sieci członków, fora i/lub inne grupy użytkowników. Należy pamiętać, że każdy może czytać, gromadzić i wykorzystywać Państwa wpisy umieszczane w sieci, na forum, w chat roomie i na grupie, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przypadki nieupoważnionego wykorzystania informacji ujawnionych przez Państwa online przez strony bądź osoby trzecie.

 • Media społecznościowe. Aktywnie korzystamy z mediów społecznościowych (między innymi Twittera, Facebooka itd.) i udostępniamy publicznie informacje, zdjęcia i materiały wideo za pośrednictwem niestowarzyszonych, zewnętrznych witryn mediów społecznościowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stosowanymi przez nie zasadami/politykami. Prosimy pamiętać, że media społecznościowe mają charakter publiczny, co oznacza, że Państwa wpisy (posty) może zobaczyć każdy, a niektóre z nich mogą nawet pojawiać się w wynikach wyszukiwarek internetowych.

  • Choć nie edytujemy komentarzy, możemy usunąć określony komentarz z naszej strony w mediach społecznościowych na przykład wówczas, gdy nie będzie on odnosił się do treści posta, będzie promował jakiś produkt lub usługę o charakterze handlowym, będzie zawierał wypowiedzi obsceniczne, groźby/przejawy nękania, będzie zawierał ataki osobiste lub mowę nienawiści wymierzoną w, bądź ubliżającą dowolnej grupie etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub innej chronionej przez prawo, lub też będzie nawoływał do łamania prawa, bądź sam będzie łamał prawa autorskie.

5. PRAWA DO PAŃSTWA DANYCH: DOSTĘP, SPROSTOWANIE, USUNIĘCIE I OGRANICZENIE DOSTĘPU

Szanujemy Państwa prawa w odniesieniu do Waszych danych. Na mocy stosownych przepisów mają Państwo prawo (i) poprosić o informację, czy przechowujemy, wykorzystujemy lub udostępniamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe, (ii) uzyskać dostęp do kopii swoich danych osobowych, (iii) otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych, jakich nam Państwo dostarczyli lub poprosić nas o przekazanie tych danych innej firmie („prawo do przenoszenia danych”); (iv) ograniczyć zakres wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych lub, jak opisano powyżej, sprzeciwić się ich wykorzystywaniu, (v) domagać się poprawienia niedokładnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, a także (vi) poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych przechowywanych przez WeWork, w zgodzie z pewnymi wyjątkami przewidzianymi przez prawo. Gdyby chcieli Państwo skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail lub adresem fizycznym wymienionym w punkcie 12.5 poniżej.

Wszystkie takie prośby zostaną przez nas rozpatrzone zgodnie z miejscowymi przepisami. W celu ochrony Państwa prywatności, zanim przyznamy Państwu dostęp do Waszych danych osobowych lub wprowadzimy w nich jakiekolwiek zmiany, podejmiemy kroki mające na celu weryfikację Państwa tożsamości.

6. REZYGNACJA

Mają Państwo prawo do niezgadzania się na określone sposoby wykorzystywania bądź ujawniania Państwa danych osobowych, zgodnie z niniejszą polityką, a także w odniesieniu do określonych okoliczności, na przykład stosowania marketingu bezpośredniego. Więcej

6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tam, gdzie wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez WeWork „wrażliwych” danych osobowych (np. dotyczących Państwa stanu zdrowia, przekonań religijnych lub filozoficznych, bądź informacji biometrycznych pozwalających Państwa jednoznacznie zidentyfikować) („wrażliwe dane osobowe”) w każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania takiej zgody.

Przed ujawnieniem wrażliwych danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, a także przed ich przetworzeniem w celu innym niż pierwotnie deklarowany, jak również w celu, na którego realizację upoważnienie dostaliśmy później, WeWork postara się uzyskać Państwa wyraźną zgodę (zgoda). Tam, gdzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych prawo lub umowa wymaga uzyskania Państwa zgody, WeWork będzie przestrzegać ich postanowień.

6.2 KOMUNIKACJA PRZEZ E-MAIL I TELEFON

 • Rezygnacja z komunikacji marketingowej. W naszych e-mailach o charakterze marketingowym dajemy możliwość rezygnacji z subskrypcji. Prosimy zauważyć, że nawet gdy zrezygnują Państwo z subskrypcji, nadal będziemy wysyłać e-maile o charakterze transakcyjnym, dotyczące produktów lub usług, które sobie Państwo życzyli. Możemy również mieć potrzebę skontaktowania się z Państwem w związku z działaniem usług lub zarządzaniem nimi. Z tego rodzaju komunikacji, na przykład dotyczącej aktualizacji naszych warunków świadczenia usług lub niniejszej polityki, nie mogą Państwo zrezygnować. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy się z Wami kontaktowali, musicie zakończyć swoją relację z WeWork i zaprzestać korzystania z naszych usług.

 • Współpraca. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym, aby mogły one realizować swoje cele z zakresu marketingu bezpośredniego. Natomiast możemy współpracować z innymi organizacjami w celu realizacji wydarzeń lub programów. Dane osobowe i inne informacje, które Państwo podadzą w celu wzięcia udziału w danym wydarzeniu lub programie staną się dostępne dla naszego partnera, a po wydarzeniu będą Państwo mogli otrzymywać od niego e-maile lub komunikaty przesyłane w inny sposób. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak można zrezygnować z takiej komunikacji, należy zapoznać się z polityką prywatności danej organizacji.

 • SMS-y Możemy wysyłać Państwu SMS-y dotyczące naszych usług lub transakcji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, wysyłając odpowiedź o treści STOP.

6.3 ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI DIGITAL ADVERTISING ALLIANCE

Jeśli WeWork zacznie wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, postara się działać zgodnie z branżowym programem Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising, nad którym pieczę sprawuje Digital Advertising Alliance (DAA) (http://aboutads.info). W ramach tej usługi reklamy online WeWork mogą być czasem wyświetlane wraz z ikonami pomagającymi użytkownikom zorientować się, jak są wykorzystywane ich dane i pozwalającymi ograniczyć zakres ich wykorzystywania. Aby zrezygnować z reklam internetowych opartych na zainteresowaniach pochodzących od wszystkich firm, które należą do organizacji DAA, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.

7. ORGAN NADZORCZY

Osoby korzystające z naszych usług na terenie UE mogą złożyć skargę w organie nadzorczym, jeśli uznają, że sposób, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe narusza obowiązujące prawo.

8. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH MIĘDZY KRAJAMI

WeWork ma siedzibę w USA. Państwa dane zostaną najprawdopodobniej zebrane w Państwa kraju, a następnie przesłane do lub zapisane w innym kraju. Może to być kraj, w którym obowiązują lżejsze prawa dotyczące ochrony prywatności niż w Państwa systemie prawnym. Zgodnie ze stosownymi przepisami, wdrożyliśmy środki, takie jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych, które mają na celu zapewnienie, że wszelkie przesyłane dane osobowe pozostają chronione i bezpieczne. Mogą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat tych środków, kontaktując się z nami w oparciu o namiary podane poniżej, w części 12.5.

9. ZACHOWANIE DANYCH

WeWork będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będzie trwała Państwa relacja z nami, a także przez pewien okres od jej zakończenia. Więcej

Określając czas trwania tego okresu, będziemy brali pod uwagę to, jak długo zachowanie danych może być potrzebne w celu:

 • rozwijania, dopasowywania, aktualizowania i ulepszania naszych usług,

 • utrzymywania rejestrów biznesowych do celów analityki i/lub prowadzenia audytów,

 • realizacji postanowień przepisów dotyczących zachowania danych,

 • wnoszenia lub obrony przed istniejącymi lub potencjalnymi roszczeniami prawnymi, a także do

 • odnoszenia się do wszelkich skarg dotyczących usług.

10. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych powierzonych WeWork jest dla nas ważne. WeWork podejmuje rozsądne kroki w ramach starań z zakresu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę Państwa danych osobowych, między innymi przed nieautoryzowanym bądź niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Niestety nie istnieje metoda przesyłania danych przez Internet bądź ich przechowywania, która pozwalałaby dać 100% gwarancję co do ich bezpieczeństwa. W związku z tym, choć WeWork stara się chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, jakie przesyłają Państwo do WeWork. Robią to Państwo na własne ryzyko. Dlatego prosimy Państwa o współpracę w zakresie bezpieczeństwa i o to, aby sami podjęli Państwo stosowne środki zaradcze, takie jak stosowanie silnego hasła, zachowanie swoich danych do logowania bądź znaczka dla siebie, wylogowywanie się z chwilą odejścia od komputera i stosowanie się do innych dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa.

11. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Obecnie nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w taki sposób, że byłyby podejmowane na Państwa temat jakieś automatyczne decyzje bez kontroli człowieka. Więcej

W przyszłości możemy wykorzystywać zautomatyzowane procesy, które będą miały pomóc nam w określeniu zasadności nowych usług, alternatywnych miejsc bądź innych okazji biznesowych. W takich sytuacjach, w stosownych zakresie i w zgodzie z obowiązującym prawem, postaramy się wdrożyć stosowne środki bezpieczeństwa, na przykład dając Państwu możliwość poproszenia o interwencję człowieka, wyrażenia Państwa punktu widzenia, zakwestionowania podjętych decyzji bądź wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji.

12. INNE PRAWA I WAŻNE INFORMACJE

12.1 TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (CCTV)

Budynki WeWork mają zamontowane kamery CCTV mające zabezpieczać nasze uzasadnione interesy biznesowe w postaci zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, członkom i gościom, a także ich własności. Służą one również usprawnianiu naszych produktów i usług i analizowaniu tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszych przestrzeniach i je wykorzystują. Dostęp do nagrań z tych kamer ma WeWork oraz ci członkowie, którzy mają uzasadniony interes w zapoznaniu się z nimi. W razie potrzeby nagrania mogą zostać udostępnione władzom, zgodnie ze stosownymi przepisami. Nagrania są przechowywane przez ograniczony czas, ale mogą zostać zachowane na dłużej dla potrzeb dochodzeniowych lub w przypadku wystąpienia jakiegoś incydentu, bądź też w związku z prośbą ze strony upoważnionych władz.

12.2 GROMADZENIE DANYCH POCHODZĄCYCH OD DZIECI

Zasadniczo nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 lat i świadomie nie gromadzimy danych osobowych nikogo, kto nie skończył 16 lat. Osoby, które ukończyły 16, ale nie ukończyły jeszcze 18 lat, przed skorzystaniem z naszych usług lub przesłaniem jakichkolwiek informacji na swój temat za pośrednictwem Internetu powinny zapytać swoich rodziców o zgodę. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko udostępniło nam swoje dane osobowe bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w części 12.6 poniżej. Jeśli sami dowiemy się, że dziecko poniżej 16 lat podało nam swoje dane osobowe, usuniemy je z naszych zbiorów.

Jeśli zapiszą Państwo swoje dziecko do WeGrow lub Rise by We, będziemy przetwarzali jego dane wyłącznie za zgodą rodziców.

12.3 ŁĄCZA

Wyświetlamy reklamy i inne treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub partnerów. Zawierają one łącza do witryn zewnętrznych, których nie prowadzimy i które do nas nie należą. Te łącza do stron zewnętrznych zamieszczamy dla Państwa wygody. Nie oznacza to, że polecamy bądź popieramy jakiekolwiek usługi, do których prowadzą te łącza. Usługi, jakie można znaleźć pod tymi łączami, podlegają swoim własnym, osobnym i niezależnym ustaleniom dotyczącym prywatności, powiadomień i warunkom. Nie kontrolujemy treści podmiotów zewnętrznych ani ich polityk z zakresu prywatności i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Prosimy, aby przeczytali Państwo ich polityki prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty te gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe, zanim zdecydują się Państwo je im przekazać. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych podlega w takiej sytuacji polityce prywatności podmiotu zewnętrznego, a nie niniejszej polityce. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani procedury witryn zewnętrznych w zakresie gromadzenia danych, prywatności i udostępniania danych, ani za treść takich witryn.

12.4 PRZYSZŁE ZMIANY W TEJ POLITYCE

Wszelkie dane gromadzone w ramach usług podlegają postanowieniom polityki obowiązującej w czasie, gdy dane te są zbierane. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, rozszerzania i usuwania fragmentów niniejszej polityki w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. Więcej

Jeżeli wprowadzimy w niniejszej polityce jakiekolwiek znaczące zmiany, poinformujemy Państwa o nich za pośrednictwem usług, wysyłając do Państwa e-maila lub w inny sposób, zgodnie ze stosownymi przepisami, a także zaktualizujemy „Datę wejścia w życie” wskazaną poniżej, aby zaznaczyć, od kiedy zmiany będą obowiązywać.

Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania niniejszej polityki, tak aby byli Państwo na bieżąco ze sposobami, w jakie wykorzystujemy i chronimy Państwa dane, a także aby mieli Państwo świadomość wszelkich zmian w tej polityce. Kontynuowanie przez Państwa naszej relacji po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w polityce będzie oznaczało Państwa zgodę na podleganie tym zmianom. Wszelkie zmiany niniejszej polityki wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu lub udostępnieniu przez WeWork w inny sposób.

12.5 PYTANIA I UWAGI

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki, prosimy o kontakt:

Privacy

WeWork Companies Inc.,

115 West 18th Street,

New York, New York 10011, USA

Email: privacy@wework.com

WeWork odniesie się do Państwa wątpliwości i spróbuje jak najszybciej je rozwiać.

***Dane wrażliwe. ***Ponieważ komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie zamieszczać w kierowanych do nas e-mailach numerów kart kredytowych ani innych wrażliwych danych osobowych(np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, religii, stanu zdrowia itp.).

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

13. Informacje mające zastosowanie w wybranych krajach

Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności

Jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii, mają Państwo prawo zrezygnować z przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego, wysyłając e-maila pod adres privacy@wework.com.

Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać do witryn i innych usług online, z których korzysta użytkownik, sygnał „do-not-track” (nie śledź mnie). Nie istnieje żaden standard branżowy, których określałby, co witryny powinny robić (jeśli w ogóle) po otrzymaniu takiego sygnału. Obecnie nie reagujemy na niego. Jeśli taki standard zostanie wprowadzony i zaakceptowany, możemy ponownie rozważyć tę kwestię w naszej polityce.

Rezydenci Kalifornii będący zarejestrowanymi członkami lub użytkownicy usług, którzy nie ukończyli 18 lat, mogą mieć na mocy kalifornijskich przepisów prawo do zażądania usunięcia treści i danych, które sami opublikowali w usługach. Takie żądanie można przekazać nam mailowo pod adresem privacy@wework.com. W swoim żądaniu należy zawrzeć opis materiału, który ma zostać usunięty oraz podać informacje wystarczające do tego, abyśmy mogli zlokalizować ten materiał, w tym Państwa nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia, adres pocztowy (ze wskazaniem miasta, stanu i kodu pocztowego), a e-mail powinien być zatytułowany „California Removal Request”. Prosimy zwrócić uwagę, że przekazanie przez Państwa takiego żądania nie gwarantuje kompletnego i wszechstronnego usunięcia materiału. Na przykład materiały opublikowane przez Państwa mogły/mogą zostać ponownie opublikowane lub przekazane dalej przez innego użytkownika lub podmiot.

Chiny

WeWork nie gromadzi świadomie danych osobowych żadnego obywatela Chin, który nie ukończył 18 roku życia.

Singapur

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie w zgodzie z niniejszą polityką. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem DPO.Singapore@wework.com.

Korea Południowa

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie wskazanym dla okresu, w jakim takie dane są przechowywane i wykorzystywane w Korei Południowej. Po realizacji celu, w jakim dane osobowe były przechowywane bądź po upływie czasu przechowywania danych osobowych wszelkie takie dane zostaną zniszczone.

Dane na temat członkostwa. Rok czasu od zakończenia członkostwa, jednak okres ten może ulec wydłużeniu, o ile poinformujemy Państwa o celu takiego wydłużenia, czasie jego trwania i charakterze danych osobowych, które będą w tym okresie zachowane, a Państwo zgodzą się na takie wydłużenie okresu.

Zapisy dotyczące anulowania umów lub subskrypcji. Pięć lat od zakończenia członkostwa.

Zapisy dotyczące płatności i dostarczenia towarów. Pięć lat od zakończenia członkostwa.

Zapisy dotyczące skarg konsumenckich lub ustaleń w sprawie sporów. Trzy lata od zakończenia członkostwa.

Gdy dane osobowe nie będą już potrzebne, ponieważ upłynie okres ich przechowywania lub zostanie zrealizowany cel, dla którego je pozyskano, zostaną one niezwłocznie usunięte. Jeśli stosowne przepisy będą od nas wymagały, abyśmy dalej przechowywali te dane osobowe, przeniesiemy je do osobnej bazy danych lub umieścimy w odrębnej pamięci masowej.

Opracowanie planu zniszczenia → wybór i potwierdzenie danych osobowych (plików z danymi osobowymi) do zniszczenia → zgoda kierownika ds. ochrony danych osobowych → zniszczenie.

Pliki elektroniczne z danymi osobowymi usuwamy w sposób trwały, niepozwalający na ich odzyskanie. Zbiory mające inną postać, w tym dokumenty papierowe, niszczymy w niszczarce.