Warunki niezbędne do pomyślnego powrotu do pracy

Nowe badanie pokazuje, jakie zasady sprawiają, że pracownicy są bardziej zadowoleni i produktywni po powrocie do biura

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się co sprawia, że pracownicy są bardziej zadowoleni i wydajniejsi po powrocie do biura.

Badania wskazują, że po okresie pracy z domu podczas pandemii COVID-19, pracownicy w przeważającej części chcą wrócić do biur – przynajmniej na jeden dzień w tygodniu. Ponieważ pozytywne wyniki testów klinicznych zwiększają szansę, że wkrótce pojawi się skuteczna szczepionka, firmy mają teraz możliwość planowania przyszłości i rozważenia, jak mógłby wyglądać elastyczny plan powrotu do biura. Organizacje mogą uczyć się na doświadczeniach tych, którzy jesienią mieli okazję wrócić do pracy – po to, aby opracować skuteczną strategię powrotu. 

Dla liderów biznesu najważniejszym czynnikiem sukcesu w przywracaniu personelu do pracy jest zwiększenie zaufania wśród swoich pracowników i zdobycie ich akceptacji. Co jednak sprawia, że pracownik po powrocie do biura czuje się bezpiecznie i wydajnie? To badanie opisuje różne strategie i warunki, które mają wpływ na wydajność personelu po powrocie do pracy, podkreślając także najskuteczniejsze pomysły, jakie mogą zaadoptować firmy, aby osiągnąć sukces w zorganizowaniu powrotu do biur.

Kolejna fala COVID-19 zmusiła wielu pracowników na całym świecie do powrotu do pracy w domu. W przypadku firm zrozumienie i zastosowanie najlepszych zasad dotyczących ich ewentualnego powrotu do miejsca pracy zapewni lepszą wydajność pracowników i sukces biznesowy. Wyniki tej ankiety mogą pomóc firmom w planowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, aby mogły być przygotowane na przyszłość, zwłaszcza w sytuacji, gdy szczepionki będą szeroko rozpowszechnione.

Metodologia badania

W lipcu 2020 WeWork, we współpracy z firmą badawczo-doradczą brightspot strategy, przeprowadził reprezentatywne, anonimowe badanie pracowników biurowych w USA, Kanadzie, Meksyku oraz Zachodniej Europie, mające na celu identyfikację warunków, które zwiększają satysfakcję oraz produktywność pracowników w sytuacji powrotu z pracy w domu do biur. Badanie zostało zaprojektowane jako anonimowa ankieta, bez odniesień do WeWork czy oceny coworkingu.

Najważniejsze wnioski

 • Osoby, które wracały do biura na cztery do pięciu dni w tygodniu, odnotowywały 54-procentowy wzrost morale w porównaniu z osobami pracującymi w domu.Wśród wszystkich pracowników, którzy wrócili do biura na okres od jednego do pięciu dni, morale wzrosło o ponad 40 procent. 
 • Od chwili powrotu do biura pracownicy raportowali poprawę wszystkich wskaźników, w porównaniu z osobami pracującymi w domu.Zaobserwowano 3-procentowy wzrost indywidualnej produktywności, 6-procentowy wzrost zespołowej produktywności, 4-procentowy wzrost osobistego dobrego samopoczucia i 8-procentowy wzrost doświadczania kultury firmy. 
 • Osoby, które stwierdziły, że „praca z domu nie była efektywna”, zauważyły 18-procentowy wzrost doświadczania kultury firmy. Z kolei ci, którzy powiedzieli, że „nie mają powodu do powrotu”, nie zauważyli żadnych zmian ani spadku wydajności w porównaniu z osobami pracującymi w domu.
 • Zapewnianie przez firmę środków ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk miał najbardziej pozytywny wpływ na deklarowane przez pracowników doświadczenia związane z kulturą firmy, poprawiając się o 11%. Środowisko pracy ocenione jako umiarkowane lub bardzo bezpieczne przynosiło 4-procentową poprawę indywidualnej produktywności, podczas gdy jedno, ocenione jako niebezpieczne, spowodowało 9-procentowy spadek indywidualnej produktywności. 
 • Pracownicy, którzy uważali, że podejście ich firmy wobec powrotu do pracy w biurze było skuteczne odnotowywali 7-procentowy wzrost wydajności współpracy i 12-procentową poprawę w doświadczeniu kultury firmy. Nieefektywne podejście do tego zagadnienia spowodowało 4-procentowy spadek wydajności współpracy i kultury firmy.

Zdolność pracownika do produktywnej pracy, osiągnięcie osobistej satysfakcji i pozytywne postrzeganie firmy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego. Osoby, które nie są zaangażowane w swoją pracę, mają o 37% wyższą absencję i o 18% niższą produktywność . Zespoły, które nie są w stanie współpracować lub skutecznie się komunikować, odnotowują negatywne interakcje międzyludzkie, spadek innowacyjności,  a w konsekwencji utratę przychodów i zysków. Miejsce pracy z niezaangażowanymi pracownikami, słaba praca zespołowa i wyzwania związane z komunikacją prowadzą do powstania toksycznej kultury, która wpływa na pracodawców poprzez dużą rotację personelu – szacunkowo 223 miliardy dolarów strat dla amerykańskich firm w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wyniki

To badanie opisuje wpływ różnych strategii i warunków na ocenianą przez samych pracowników wydajność po powrocie do biura w porównaniu z pracą w domu. Według czterech ocenianych wskaźników pracownicy stwierdzili, że od momentu powrotu do biura uzyskali ogólny wzrost wydajności. (Zobacz pełen raport, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak osoby oceniały swoje umiejętności w ramach każdego wskaźnika): 

 • Indywidualna produktywność wzrosła o 3,1%
 • Wydajność współpracy wzrosła o 6,1%
 • Dobre samopoczucie wzrosło o 4,2%
 • Doświadczanie kultury firmy wzrosło o 8%
WeWork Coda w Atlancie, Georgia, USA.

Chociaż wszystkie cztery wskaźniki uzyskały średnią poprawę od momentu powrotu do środowiska pracy, niektóre warunki miały większy wpływ na wydajność.

Reakcja firmy

Pracownicy, którzy uważali, że przejście z powrotem do biura przebiegło gładko i było dokładnie zaplanowane, zgłaszali 7-procentową poprawę produktywności współpracy i 12-procentową poprawę doświadczania kultury firmy. Ci, którzy ocenili, że podejście ich firmy było nieefektywne, zauważyli 4-procentowy spadek wydajności zarówno w zakresie produktywności współpracy, jak i kultury firmy. 

Źle zaplanowany powrót do pracy został opisany przez jednego z pracowników jako: „bezmyślność ze strony kierownictwa, spośród którego wiele osób nadal pracuje w domu”.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wyniki pracowników była pierwsza reakcja firmy na wiosenną falę pandemii. Słabe postrzeganie wysiłków firmy mających na celu przejście pracowników na pracę zdalną na początku COVID-19 wywoływało „nieufność” wobec przyszłych prób ponownego otwarcia miejsca pracy.

Postrzegane bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Środowisko pracy oceniane jako umiarkowanie lub bardzo bezpieczne przynosiło 4-procentową poprawę indywidualnej produktywności. Jedno środowisko pracy, ocenione jako niebezpieczne, spowodowało 9-procentowy spadek indywidualnej produktywności. 

Zdając sobie sprawę, że przestrzeganie procedur ochrony przed COVID-19 w biurze może być trudne i czasochłonne, pracownicy wyrazili ogólną, pozytywną opinię na temat ich działania. Zgłoszono, że „zwracanie uwagi na procedury bezpieczeństwa” jest ważną cechą powrotu do środowiska pracy. Z drugiej strony pracownicy, którzy nie czuli się bezpiecznie, raportowali dodatkowy stres, który negatywnie wpłynął na ich wyniki.

WeWork Coda w Atlancie, Georgia, USA.

Bardzo ważne dla tej percepcji jest zapewnienie przez firmę rozsądnych środków ostrożności. Trzy najważniejsze środki ostrożności, zapewniane przez firmy, obejmowały: 

 1. obowiązkowe noszenie maseczek
 2. dystansowanie społeczne
 3. czyszczenie i dezynfekcję powierzchni 

Zapewnienie przez firmę środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji rąk miało najbardziej pozytywny wpływ na oceny pracowników spośród wszystkich oferowanych środków ostrożności – 11% wzrost wyniku doświadczania kultury firmy.

Czas spędzony razem z innymi osobami

„Masa krytyczna” pracowników w miejscu pracy poprawiła wyniki poszczególnych osób. Osoby, które przebywały w biurze przez cztery lub pięć dni w tygodniu, doświadczyły od 6 do 9-procentowej poprawy produktywności i osobistego samopoczucia oraz 13-procentowego wzrostu doświadczania kultury firmy. Pracownicy, którzy wracali do biura tylko na jeden lub dwa dni w tygodniu, doświadczali mniej niż 3-procentowej poprawy wszystkich wskaźników. 

Dotyczyło to również morale pracowników. Osoby, które wracały do biura cztery do pięciu dni w tygodniu, odnotowały między 49 a 54% wzrostu morale w porównaniu z osobami pracującymi z domu. Ci, którzy byli w biurze tylko przez jeden dzień w tygodniu, odnotowali wzrost morale o 31% – mniej niż średni wzrost morale, który wyniósł 40%.

WeWork Coda w Atlancie, Georgia, USA.

Pracownicy mówili, że najważniejsze korzyści płynące z powrotu do swojego środowiska pracy są związane z interakcją ze współpracownikami: interakcje społeczne; współpraca z koleżankami, kolegami lub klientami; a także poczucie bycia częścią społeczności. 

Pracownicy czuli się „pobudzeni” i „odświeżeni”, opisując kluczowe korzyści płynące z powrotu do biura. Powiedzieli, że umiejętność skutecznego komunikowania się ma kluczowe znaczenie. I odwrotnie, rozłożone w czasie powroty przyczyniły się do większych wyzwań związanych z komunikacją i produktywnością. „Nie wszyscy są obecni na miejscu w sposób ciągły, więc nadal występują problemy z komunikacją” – powiedział jeden z respondentów. 'Nie wszyscy tu są, ponieważ pracujemy w systemie rotacyjnym. Czasami więc na pewne rzeczy musimy poczekać nawet kilka dni’ – powiedziała inna osoba.

Udogodnienia w biurze

Do najważniejszych rzeczy oferowanych w miejscu pracy, zidentyfikowanych przez pracowników, należało posiadanie dedykowanej przestrzeni roboczej oraz dostęp do technologii. Pracownicy mający dostęp do wydzielonego miejsca do pracy w biurze odnotowali 6-procentową poprawę samopoczucia w porównaniu z pracą w domu. Przebywając w biurze pracownicy stwierdzili, że do zalet należy zaliczyć „dostęp do wszystkiego, czego potrzebuję, aby pracować w 100% z klientami” oraz „poczucie bycia bardziej produktywnym i zmotywowanym”.

WeWork University of Maryland w College Park, Maryland, USA.

Firma, która zapewniła niezbędne technologie, takie jak dobra łączność z Internetem i szybsze narzędzia ułatwiające komunikację, wytworzyła również bardziej pozytywne doświadczenia pracowników.

Zrozumienie stylów pracy pracowników oraz tego, kto jest lub nie jest efektywny podczas pracy w domu, może posłużyć jako narzędzie do określenia, którzy pracownicy mogą odnieść największe korzyści z powrotu do biura. Można to wykorzystać do stworzenia społeczności osób, które często współpracują lub polegają na sobie nawzajem. Koordynacja ich harmonogramów zapewni, że właściwi ludzie będą przebywać razem we właściwym czasie. 

Patrząc na przyszłość pracy, zasady oraz polityki wdrożone przez firmy będą nadal wpływać na osiąganie sukcesów przez pracowników. Dalsze ocenianie, monitorowanie i reagowanie na percepcję oraz preferencje pracowników w miarę, jak miejsca pracy będą dostosowywać się do pandemii, zapewni poprawę wydajności pracowników i trwały sukces biznesowy.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie warunki, które decydują o pomyślnym powrocie do biura.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.