Chính sách Quyền riêng tư của WeGrow

Ngày Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Trường WeGrow là một trường tiểu học cam kết nâng cao ý thức tập thể về thế giới bằng cách tăng cường sự hạnh phúc và giải phóng mọi siêu năng lực của con người. Để xử lý đơn đăng ký nhập học và cung cấp nền giáo dục và kinh nghiệm liên quan, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân, bao gồm cả từ phụ huynh và học sinh. Chính sách Quyền riêng tư của WeGrow này mô tả cách WeGrow sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác cụ thể cho WeGrow.

Như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi, các Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thường không hướng đến trẻ em. Ví dụ, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nên hoàn thành các đơn đăng ký trực tuyến. Trong phạm vi chúng tôi cung cấp bất kỳ Dịch vụ trực tuyến nào dành cho trẻ em liên quan đến việc thu thập Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của phụ huynh theo luật hiện hành. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi trong Chính sách Quyền riêng tư của WeGrow này và Chính sách Quyền riêng tư toàn cầu mà nó bổ sung vào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@wework.com nếu có câu hỏi.

Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của We Company để biết thêm thông tin, bao gồm các định nghĩa về các thuật ngữ được viết hoa không được xác định tại đây và để biết thêm thông tin liên hệ.

Thông tin mà Chúng tôi Thu thập

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số loại Thông tin cá nhân do WeGrow thu thập. Ngoài Thông tin Cá nhân được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu, WeGrow thu thập:

  • Thông tin ứng dụng, thông tin đăng ký và thông tin thanh toán. Thông tin này có thể bao gồm thư giới thiệu, bảng điểm của trường và bài tập mẫu hoặc thông tin khác để hỗ trợ cho việc đăng ký của học sinh, đánh giá các yêu cầu hỗ trợ tài chính và xử lý các khoản thanh toán học phí hoặc các hoạt động khác liên quan đến trường. Thông tin này có thể bao gồm Thông tin Xác thựcThông tin Cá nhân khác của học sinh, bao gồm tuổi, lớp, giới tính, dân tộc, nơi sinh, ngày sinh, ngôn ngữ, số an sinh xã hội, tình trạng nhập cư, thông tin anh chị em, thông tin giáo dục và thông tin về sở thích và khả năng của học sinh để điều chỉnh trải nghiệm giáo dục của học sinh. Khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu hoặc có sự đồng ý rõ ràng của bạn, bạn cũng có thể cung cấp thông tin sức khỏe về sức khỏe và khuyết tật về thể chất hay tinh thần hoặc thông tin y tế khác của học sinh mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi;

  • Thông tin Liên hệ Gia đình, bao gồm thông tin về học sinh tiềm năng mà bạn cung cấp khi gửi đơn đăng ký, bao gồm tên của họ, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và thông tin khác cho phépchúng tôi liên hệ với gia đình bạn;

  • Hình ảnh và video của lớp học, các hoạt động và học sinh, với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ;

  • Thông tin Cá nhân Khác mà chúng tôi thu thập với tư cách là tổ chức giáo dục, ví dụ, thông tin về hoạt động của lớp học, sĩ số, thông tin tham gia vào các hoạt động và sự kiện của trường, thông tin được thu thập liên quan đến các quy trình kỷ luật, và hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng để cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh; và

  • Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Liên hệ, Thông tin Xác thực và Thông tin Cá nhân Khác từ khách, khách và người dùng cuối khác để cung cấp Dịch vụ và Môi trường an toàn. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập tên và địa chỉ email của bạn để xác định khách truy cập và cung cấp huy hiệu truy cập kỹ thuật số hoặc vật lý và chúng tôi có thể thu thập dữ liệu hoặc tệp bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ với Dịch vụ. Vì sự an toàn của học sinh, chúng tôi có thể kiểm tra thông tin cơ sở về tội phạm tình dục đã đăng ký hoặc kiểm tra lý lịch, nếu được pháp luật cho phép, đối với những người yêu cầu quyền truy cập vào các cơ sở của WeGrow.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung cho Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách mà chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho WeGrow.

Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác thực để chúng tôi có thể nhận dạng và liên hệ với bạn, bao gồm để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố, liên lạc với bạn về ứng dụng và học sinh của bạn, đồng thời gửi thông báo và thông tin liên lạc hoạt động khác, và để bảo vệ chống gian lận, lạm dụng hoặc làm hại, xác thực danh tính của bạn và học sinh của bạn, và mặt khác cung cấp một Môi trường an toàn;

  • Thông tin Thanh toán, nếu phù hợp, để xử lý một giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua Dịch vụ, chẳng hạn như thanh toán học phí và các chi phí khác liên quan đến trường (nói chung, để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (i) cho phép bạn truy cập vào trang đăng ký và các Dịch vụ liên quan, để cho phép bạn chuẩn bị và gửi đơn đăng ký; (ii) quản lý đơn đăng ký của bạn; (iii) cung cấp và cá nhân hóa trải nghiệm giáo dục học sinh của bạn, ghép cặp học sinh từ 6 tuổi trở lên với người cố vấn phù hợp và cải tiến chương trình giảng dạy và dịch vụ giáo dục của chúng tôi; và (iv) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ với Dịch vụ, chẳng hạn như để xử lý tài liệu mà bạn tải lên.

Cho dù bạn là cha mẹ, người giám hộ, khách truy cập, khách hoặc người dùng cuối khác, chúng tôi cũng sử dụng Thông tin Thiết bị và Cách sử dụng của bạn và Thông tin Cá nhân Khác để chuẩn bị thống kê việc sử dụng tổng hợp, phân tích, cung cấp, điều chỉnh phù hợp hơn và cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, nâng cao sự tham gia của bạn với chúng tôi và như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và, nếu có, với sự đồng ý của bạn, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về việc chia sẻ Thông tin Cá nhân nhằm phát triển cộng đồng WeGrow. Cụ thể, chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân:

  • cho các học sinh khác và gia đình của họ để cho phép bạn kết nối với những người khác trong cộng đồng của trường; và

  • cho các đối tác bên thứ ba, với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, theo yêu cầu của luật hiện hành.

Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cho các công ty và tổ chức được liên kết thông qua quyền sở hữu chung với WeGrow và cho một số mục đích khác.