Polityka prywatności WeGrow

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

WeGrow to szkoła podstawowa, która dąży do podnoszenia zbiorowego poziomu świadomości świata poprzez zwiększanie zadowolenia i uwalnianie supermocy każdego człowieka. W celu przetwarzania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły oraz w celu prowadzenia kształcenia i powiązanych działań gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym dane obojga rodziców i uczniów. W niniejszej Polityce prywatności WeGrow opisano, w jaki sposób WeGrow wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i podano inne informacje dotyczące WeGrow.

Zgodnie z opisem w naszej Globalnej polityce prywatności, świadczone przez nas Usługi online nie są skierowane do dzieci. Wnioski online powinny być na przykład wypełniane przez rodzica albo opiekuna prawnego. W zakresie, w jakim będziemy udostępniać jakiekolwiek skierowane do dzieci Usługi online, które będą obejmowały gromadzenie danych osobowych, uzyskamy zgodę rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Choć w niniejszej Polityce prywatności WeGrow oraz w Globalnej polityce prywatności, której uzupełnienie ona stanowi, staraliśmy się opisać nasze praktyki w zakresie prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem privacy@wework.com w sprawie pytań.

Dodatkowe informacje, w tym definicje zapisanych wielkimi literami pojęć, które nie zostały zdefiniowane w tym dokumencie, jak również dodatkowe dane kontaktowe, można znaleźć w Globalnej polityce prywatności The We Company.

Gromadzone przez nas dane

Ta część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i zawiera dodatkowe informacje na temat niektórych rodzajów danych osobowych gromadzonych przez WeGrow. Oprócz danych osobowych opisanych w Globalnej polityce prywatności WeGrow gromadzi:

  • dane dotyczące wniosków, rejestracji oraz płatności. Może to obejmować referencje, świadectwa szkolne oraz przykładowe zadania szkolne albo też inne informacje na poparcie wniosku ucznia, oceny wniosków o udzielenie pomocy finansowej oraz przetwarzania płatności czesnego albo też na potrzeby innych działań związanych ze szkołą. Może to obejmować dotyczące uczniów dane weryfikacyjne oraz inne dane osobowe, w tym wiek, poziom kształcenia, płeć, pochodzenie etniczne, miejsce urodzenia, datę urodzenia, języki, numer ubezpieczenia społecznego, status imigracyjny, informacje o rodzeństwie, historię kształcenia oraz informacje dotyczące zainteresowań i uzdolnień ucznia, aby móc dostosować na tej podstawie jego kształcenie. Jeśli prawo na to zezwala albo tego wymaga, albo jeśli wyrażą Państwo wyraźną zgodę, mogą Państwo również podać informacje dotyczące stanu zdrowia ucznia, w tym informacje o zdrowiu fizycznym i psychicznym, niepełnosprawnościach i inne dane medyczne, które zdecydują się nam Państwo przekazać;

  • dane kontaktowe członków rodziny, w tym informacje na temat przyszłych uczniów, które przekażą nam Państwo składając wniosek, w tym ich imiona i nazwiska, adres korespondencyjny, numery telefonów oraz inne dane umożliwiające nam nawiązanie kontaktu z Państwa rodziną;

  • zdjęcia i filmy wideo przedstawiające klasę, zajęcia oraz uczniów, za zgodą rodziców albo opiekunów;

  • inne dane osobowe, które gromadzimy jaki edukatorzy, w tym na przykład informacje na temat wyników edukacyjnych, frekwencji, udziału w zajęciach i uroczystościach szkolnych, informacje gromadzone w związku z procesem wychowawczym, dokumentacja dotycząca szczepień i dokumentacja zdrowotna, jak również inne informacje, które mamy gromadzić w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska; oraz

  • możemy również gromadzić dane kontaktowe, dane na potrzeby weryfikacji oraz inne dane osobowe od odwiedzających, gości i innych użytkowników końcowych w celu świadczenia Usług i zapewniania Bezpiecznego środowiska. Możemy na przykład gromadzić Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu identyfikacji odwiedzających i wydania cyfrowego albo fizycznego identyfikatora dostępowego, jak również możemy gromadzić dane albo pliki wprowadzane, przesyłane albo przechowywane przez Państwa w Usługach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych uczniów możemy uzyskiwać w odniesieniu do osób ubiegających się o wstęp na teren placówek WeGrow dane dotyczące osób popełniających w przeszłości przestępstwa o charakterze seksualnym albo dane dotyczące przeszłości konkretnych osób, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Ta część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i zawiera dodatkowe informacje na temat niektórych charakterystycznych dla WeGrow sposobów, w jakie możemy wykorzystywać Państwa dane.

Dane osobowe, które wykorzystujemy obejmują:

  • dane kontaktowe i dane na potrzeby weryfikacji – używane w celu identyfikacji i nawiązywania z Państwem kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na składane zapytania albo zgłaszane problemy, komunikacji z Państwem na temat złożonego wniosku i ucznia, jak również w celu dostarczania powiadomień oraz innej korespondencji bieżącej, jak również w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami albo szkodami; w celu weryfikacji tożsamości Państwa i ucznia oraz zapewniania Państwu Bezpiecznego środowiska;

  • dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu Usług, na przykład płatności z tytułu czesnego albo innych wydatków związanych ze szkołą (co do zasady w celu spełnienia ciążących na nas zobowiązań umownych względem Państwa); oraz

  • inne dane osobowe – używane w celu dostosowania naszych działań marketingowych do Państwa potrzeb oraz świadczenia Państwu Usług, w tym w szczególności w celu (i) umożliwienia Państwu dostępu do strony wniosku rekrutacyjnego oraz powiązanych Usług, tak aby umożliwić Państwu przygotowanie i złożenie wniosku; (ii) zarządzania Państwa wnioskiem rekrutacyjnym; (iii) udzielania i personalizacji świadczeń edukacyjnych ucznia, dobierania uczniów w wieku 6 lat i starszych do odpowiedniego mentora oraz doskonalenia naszego programu kształcenia i usług edukacyjnych; oraz (iv) przetwarzania danych oraz plików, które Państwo wprowadzają, przesyłają albo przechowują w Usługach, na przykład w celu przetwarzania przesyłanych przez Państwa dokumentów.

Niezależnie od tego, czy są Państwo rodzicem, opiekunem, odwiedzającym, gościem albo innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane dotyczące urządzenia i wykorzystania, jak również inne dane osobowe do sporządzania zagregowanych statystyk, analizowania, dostarczania produktów i świadczenia Usług, dostosowywania do Państwa potrzeb oraz doskonalenia naszych produktów i Usług, zwiększania na inne sposoby poziomu Państwa zaangażowania w kontaktach z nami oraz w innych celach opisanych w naszej Globalnej polityce prywatności.

Dodatkowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu realizacji ciążących na nas zobowiązań umownych czy obowiązków prawnych, realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie Państwa zgody, podano w naszej Globalnej polityce prywatności.

Jak udostępniamy Państwa dane osobowe

Ta część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i zawiera dodatkowe informacje na temat udostępniania przez nas danych osobowych w celu wzmacniania społeczności WeGrow. Dane osobowe ujawniamy w szczególności:

  • innym uczniom oraz ich rodzinom w celu umożliwienia nawiązywania wzajemnych kontaktów w ramach szkolnej społeczności; oraz

  • partnerom zewnętrznym, za zgodą rodziców albo opiekunów, zgodnie z wymogami miejscowego prawa.

Nasza Globalna polityka prywatności zawiera dodatkowe informacje, w tym na temat tego, jak możemy udostępniać dane osobowe spółkom i organizacjom powiązanym właścicielsko z WeGrow oraz w pewnych innych celach.