นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Flatiron School

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

Flatiron School ร่วมกับบริษัทในเครือของตน Access Labs และ Designation (“Flatiron School”) ให้บริการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การออกแบบ และหลักสูตรอื่น ๆ และการฝึกอบรมด้านการตลาดงาน ทั้งในมหาวิทยาลัยและผ่านโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Flatiron School นี้อธิบายว่า Flatiron School เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ Flatiron School การใช้สถานืที่ของ WeWork ถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeWork และ Powered by We โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ WeWork สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและแบ่งปัน

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Flatiron School อาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวเลือกทางการเงินและการชำระเงิน รวมถึงข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ การให้กู้ยืม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (“ข้อมูลทางการเงิน”) และการบริหารทุนการศึกษา (“ข้อมูลทุนการศึกษา”) และวิธีที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น:

 • ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณเกี่ยวกับใบสมัครหรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการตรวจสอบและหลักฐานการมีสิทธิ์ การจ้างงาน และรายได้อื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณกับเราหรือบุคคลอื่น และ

 • ข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานรายงานผู้บริโภค

เมื่อคุณเข้าทำสัญญากับ Flatiron School เพื่อรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาหรือให้บริการบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงผู้เก็บหนี้ตามความเหมาะสม) ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้อง หรือความรับผิดอื่น ๆ รายงานต่อหน่วยงานรายงานผู้บริโภค กระทำการแลกเปลี่ยนหรือการขายที่แท้จริงของธุรกิจหรือบัญชีของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการพิจารณาคดีหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการทางการตลาดสำหรับเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการแบ่งปันข้อมูล เมื่อคุณไม่ได้เป็นลูกค้าของเราอีกต่อไป เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Flatiron School และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จากการเข้าถึงและการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรการเหล่านี้รวมถึงการป้องกันคอมพิวเตอร์และไฟล์และอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัย

โดยทั่วไป คุณไม่มีสิทธิ์ในการจำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเรา อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำกัดเราจากการแบ่งปันข้อมูลจากแอปพลิเคชันและข้อมูลจากรายงานผู้บริโภคของคุณกับบริษัทในเครือของเราในครอบครัว WeWork สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในชีวิตประจำวันของบริษัทในเครือ ข้อมูลนี้รวมถึงรายได้และคะแนนเครดิตของคุณ หากต้องการจำกัดการแบ่งปันนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@flatironschool.com

คุณอาจจำกัดบริษัทในเครือของเราในรอบครัว WeWork จากการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณกับเราหรือบุคคลอื่น ข้อมูลจากใบสมัครของคุณและข้อมูลจากรายงานผู้บริโภคของคุณที่เราแบ่งปันกับบริษัทในเครือเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในเครือกับคุณ ข้อมูลนี้รวมถึงรายได้ ประวัติบัญชีของคุณกับเรา และคะแนนเครดิตของคุณ ทางเลือกของคุณเพื่อจำกัดข้อเสนอทางการตลาดจากบริษัทในเครือของเราจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย 5 ปีนับจากที่คุณบอกทางเลือกของคุณกับเรา หากเราตั้งใจจะให้ช่วงเวลานั้นหมดอายุ เราอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่ออายุซึ่งจะทำให้คุณสามารถจำกัดข้อเสนอการตลาดจากบริษัทในเครือของเราต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปี หากต้องการจำกัดข้อเสนอทางการตลาดจากบริษัทในเครือ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@flatironschool.com

เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน Flatiron School หรือให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียน คุณกำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และนโยบายและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น เพื่อทราบถึงวิธีเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะกับ Flatiron School

ผู้สมัคร  หากคุณเป็นผู้สมัคร ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเกี่ยวกับการสมัครของคุณ เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และตรวจสอบใบสมัครของคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทุนการศึกษา ตามความเหมาะสมในการประมวลผลธุรกรรมที่คุณร้องขอหรือสมัครเข้าชิง ซึ่งรวมถึงการซื้อหรือการจัดหาเงินทุนของบริการของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การประเมินใบสมัครของคุณ รวมถึงวันที่เรียนที่คุณต้องการ วิธีที่คุณวางแผนที่จะสนับสนุนทางการเงินในระหว่างหลักสูตร ความพร้อมของคุณ เหตุผลที่คุณต้องการโค้ด สิ่งที่คุณหวังว่าจะทำเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม และวิธีที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเรา (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

นักเรียน  หากคุณเป็นนักเรียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ ลงทะเบียนคุณในบริการของเรา มอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทุนการศึกษา ตามความเหมาะสมในการประมวลผลธุรกรรมที่คุณร้องขอหรือสมัครเข้าชิง ซึ่งรวมถึงการซื้อหรือการจัดหาเงินทุนของบริการของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ เช่น ความคืบหน้าและประสิทธิภาพของคุณในโปรแกรมและหลักสูตร การมีส่วนร่วมกับบริการ และผลงานของคุณ เพื่อให้บริการ ปรับแต่งบริการให้แก่คุณ และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและโปรแกรมการฝึกอบรมอื่น ๆ แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

แขกและผู้ใช้ปลายทาง  หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโฮสต์ของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ หากคุณเป็นแขกที่ได้รับเชิญ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งจดหมายเชิญไปยังแพลตฟอร์มของเราโดยอัตโนมัติ และหากไม่ได้การตอบรับ จะมีจดหมายติดตามผลการเชิญอีกหนึ่งครั้ง

 • ข้อมูลติดต่อ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เราได้รับจากคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณและวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์แก่คุณ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ (3) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณหรือบริการที่คุณเข้าถึง

พี่เลี้ยง ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัย หากคุณเป็นพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้เกี่ยวกับแขก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อจัดและปรับแต่งบริการ และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน

ลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน หากคุณเป็นลูกค้าหรือผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้เกี่ยวกับแขก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลการติดต่อ เพื่อจัดและปรับแต่งบริการ เข้าดำเนิยการกับคุณในฐานะลูกค้า และเชื่อมโยงคุณกับชุมชน

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สมัคร นักเรียน แขก หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ พี่เลี้ยง ศิษย์เก่า หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย ลูกค้า หรือผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

การสื่อสาร

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลด้านการตลาด/โปรโมชั่นจากเราได้ โดยการคลิกที่ลิงก์ “unsubscribe” (ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล) ที่อยู่ด้านล่างของอีเมลของเรา หรือส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ info@flatironschool.com