Hướng dẫn thanh toán

Để đăng ký gói hội viên WeWork All Access trực tuyến, chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau.

  • Thanh toán bằng thẻ ghi nợ
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng

HƯỚNG DẪN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ghi nợ:

Nhập tên trên thẻ ghi nợ
Nhập số thẻ ghi nợ
Nhập ngày hết hạn của thẻ ghi nợ
 Nhập mã CVC / CVV của thẻ ghi nợ
Nhập địa chỉ thanh toán của thẻ ghi nợ
Xác nhận ủy quyền thanh toán
Nhận email xác nhận thanh toán

 Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ tín dụng:

Nhập tên trên thẻ tín dụng
Nhập số thẻ tín dụng
Nhập ngày hết hạn của thẻ tín dụng
Nhập mã CVC / CVV của thẻ tín dụng
Nhập địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng
Xác nhận ủy quyền trước thanh toán
Nhận email xác nhận thanh toán