Polityka prywatności Flatiron School

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Flatiron School, wraz ze swoimi podmiotami stowarzyszonymi, Access Labs i Designation, („Flatiron School”) organizuje zajęcia z inżynierii oprogramowania, analizy danych, projektowania i inne kursy oraz szkolenia w zakresie rynku pracy, zarówno na kampusie, jak i za pośrednictwem programów internetowych. Aby zapewnić te funkcje, gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Flatiron School opisuje, w jaki sposób Flatiron School gromadzi, wykorzystuje i udostępnia określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące Flatiron School. Użytkowanie obiektów WeWork podlega Polityce prywatności WeWork i Powered by We. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności WeWork.

Dane, które gromadzimy i udostępniamy

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat rodzajów danych osobowych, które Flatiron School może gromadzić w związku z możliwościami finansowania i płatności, w tym umowami podziału dochodów, pożyczkami i innymi produktami („Dane finansowe”) oraz zarządzaniem stypendiami („Dane dotyczące stypendiów”), a także tego, w jaki sposób możemy udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym. Dane te obejmują na przykład:

 • dane, które otrzymujemy od Państwa w aplikacjach lub innych formularzach, w tym dane weryfikacyjne oraz inne dowody kwalifikacji, zatrudnienia i dochodów;

 • dane dotyczące Państwa transakcji realizowanych u nas lub innych osób; oraz

 • dane, które otrzymujemy od biura informacji kredytowej.

Po zawarciu umowy z Flatiron School w celu pozyskania produktu finansowego możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu utrzymania lub obsługi Państwa kont (w tym skierowania do windykatorów, w stosownych przypadkach), ochrony przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami lub inną odpowiedzialnością, zgłoszenia do biura informacji kredytowej, wystosowania propozycji lub rzeczywistej realizacji wymiany lub sprzedaży całości lub części naszej działalności biznesowej lub kont, przestrzegania wezwań sądowych lub innego procesu sądowego bądź wymogów regulacyjnych, lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Udostępniamy również opisane powyżej kategorie danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celu świadczenia nam usług marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk związanych z udostępnianiem danych, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności. W przypadku gdy przestają Państwo być naszym klientem, nadal udostępniamy Państwa dane osobowe zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce prywatności Flatiron School oraz naszej Globalnej polityce prywatności.

Aby chronić te dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem, stosujemy zgodne z prawem środki bezpieczeństwa. Środki te obejmują zabezpieczenia komputerowe i zabezpieczenie plików i budynków.

Ogólnie rzecz biorąc, nie przysługuje Państwu prawo ograniczenia udostępniania przez nas tych danych osobowych. Niemniej jednak mogą Państwo ograniczyć możliwość udostępniania przez nas danych zawartych w Państwa aplikacji i danych zawartych w Państwa raportach konsumenckich naszym podmiotom stowarzyszonym w rodzinie WeWork do rutynowych celów biznesowych. Informacje te obejmują Państwa dochody i wynik oceny ryzyka kredytowego. Aby ograniczyć takie udostępnianie, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@flatironschool.com.

Mogą Państwo również ograniczyć naszym podmiotom stowarzyszonym w rodzinie WeWork możliwość wykorzystywania przez nie informacji dotyczących Państwa transakcji realizowanych u nas lub innych osób, informacji z Państwa aplikacji oraz informacji z Państwa raportów konsumenckich, które im udostępniamy, aby umożliwić im sprzedaż Państwu ich produktów lub usług. Informacje te obejmują Państwa dochody, historię posiadanego u nas konta i wynik oceny ryzyka kredytowego. Decyzja o ograniczeniu oferty marketingowej od naszych podmiotów stowarzyszonych będzie obowiązywać przez co najmniej 5 lat od momentu poinformowania nas o niej. Pod koniec okresu ważności możemy przekazać Państwu powiadomienie o możliwości odnowienia, które umożliwi Państwu ograniczenie oferty marketingowej od naszych podmiotów stowarzyszonych na okres co najmniej kolejnych 5 lat. Aby ograniczyć otrzymywanie ofert marketingowych od podmiotów stowarzyszonych, należy skontaktować się z nami pod adresem: info@flatironschool.com.

W przypadku zaangażowania podmiotu zewnętrznego w finansowanie swojego uczestnictwa w Flatiron School lub zapewnianie pomocy przy opłacie czesnego wchodzą Państwo w relację z podmiotem zewnętrznym w odniesieniu do produktu lub usługi finansowej. Zgodnie z opisem w naszej Globalnej polityce prywatności nie ponosimy odpowiedzialności za polityki i procedury gromadzenia danych, prywatności i udostępniania informacji w odniesieniu do takich podmiotów zewnętrznych. Prosimy, aby przeczytali Państwo ich polityki prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podmioty te gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe, zanim zdecydują się Państwo je im przekazać.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie w ramach Flatiron School.

Kandydaci.  W przypadku kandydatów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, m.in. w związku z Państwa aplikacją, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, a także weryfikacji Państwa aplikacji;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, dane finansowe i informacje o stypendium, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych lub transakcji, o przeprowadzenie których Państwo wnioskują, w tym zakupu lub finansowania usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

 • Inne dane osobowe i komunikaty w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) oceny Państwa aplikacji, w tym preferowanych terminów zajęć, sposobu finansowania podczas trwania kursu, dostępności, przyczyny, dla której chcą Państwo kodować, planów na przyszłość po ukończeniu programu oraz sposobu, w jaki o nas Państwo usłyszeli; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Studenci.  W przypadku studentów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, włączenia Państwa do naszych usług, dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki i połączenia Państwa ze społecznością;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Dane płatnicze, dane finansowe i informacje o stypendium, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych lub transakcji, o przeprowadzenie których Państwo wnioskują, w tym zakupu lub finansowania usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

 • Inne dane dotyczące wykształcenia, takie jak Państwa postępy i wyniki w programach i kursach, zaangażowanie w usługi oraz portfolio, w celu dostarczenia Państwu usług, dostosowania do Państwa usług i połączenia Państwa ze społecznością; oraz

 • Inne dane osobowe w celu dostarczania Państwu usług, w tym m.in. (i) dostarczenia Państwu odpowiednich kursów i innych programów szkoleniowych; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Goście i inni użytkownicy końcowi.  W przypadku osób odwiedzających lub gości, którzy odwiedzają obiekt w związku z usługami, dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

 • Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezależnie od tego, czy podane przez Państwa, czy Państwa gospodarza, w celu Państwa identyfikacji i dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, automatycznie wyślemy Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie;

 • Dane kontaktowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, które od Państwa otrzymujemy;

 • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i celu wizyty oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

 • Inne dane osobowe w celu dostarczania usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) połączenia Państwa ze społecznością, kanałami mediów społecznościowych, aplikacjami i witrynami internetowymi; (iii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iv) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług. Te dane osobowe mogą się różnić w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp.

Mentorzy, absolwenci i studenci szkół wyższych. W przypadku mentorów, absolwentów lub studentów szkół wyższych, oprócz wykorzystywanych przez nas danych osobowych dotyczących gości, dane osobowe, które wykorzystujemy obejmują:

 • Dane zawodowe w celu dostarczania i dostosowywania usług oraz połączenia Państwa ze społecznością.

Klienci i menadżerowie ds. rekrutacji. W przypadku klientów lub menadżerów ds. rekrutacji, oprócz wykorzystywanych przez nas danych osobowych dotyczących gości, dane osobowe, które wykorzystujemy obejmują:

 • Dane zawodowe i komunikaty w celu dostarczania i dostosowywania usług, zaangażowania Państwa jako klientów oraz połączenia Państwa ze społecznością.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo kandydatem, studentem, gościem, czy też innym użytkownikiem końcowym, mentorem, absolwentem lub studentem szkoły wyższej, klientem lub menadżerem ds. rekrutacji, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.

Komunikacja

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych/promocyjnych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole naszych wiadomości e-mail lub pisząc do nas na adres info@flatironschool.com.