Chính sách Quyền riêng tư của Made by We

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Made by We cung cấp không gian làm việc theo yêu cầu, cũng như cửa hàng, quán cà phê và không gian sự kiện. Để cung cấp các tính năng này, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của Made by We này mô tả cách thức Made by We sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác dành riêng cho Made by We. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho Made by We.

Người dùng Cuối trong Không gian Làm việc Chung. Nếu bạn là người dùng cuối trong không gian làm việc chung, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp thông báo cũng như các thông tin truyền thông khác về vận hành, đồng thời cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số và thực tế;

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

  • Thông tin Lịch Email, bằng cách tích hợp với lịch email của công ty của bạn, để giúp bạn đặt chỗ và phòng hội nghị, cũng như nhận thông báo về cuộc họp. Chúng tôi phân tích dữ liệu về chỗ ngồi và phòng hội nghị mà bạn đặt để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình (ví dụ, bằng cách cung cấp thêm không gian, phân bổ lại không gian hội nghị cho không gian bàn làm việc và xác định chỗ ngồi hoặc phòng hội nghị nào được ưu tiên) và đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ hiệu quả nhất có thể; và

  • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) giúp bạn đặt trước không gian làm việc chung; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Khách truy cập Khác, Khách mời và Người dùng Cuối. Nếu bạn là khách truy cập hoặc khách mời trong cửa hàng, quán cà phê, không gian sự kiện hoặc không gian làm việc chung của chúng tôi, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và cung cấp các thông báo và các thông tin truyền thông về vận hành khác, cung cấp Dịch vụ, bao gồm quyền truy cập vào các sự kiện, bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp một Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, và các chi tiết giao dịch khác về việc bạn mua đồ ăn hoặc nước uống tại quán cà phê và hàng hóa tại cửa hàng bán lẻ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác, chẳng hạn như các sự kiện Made by We mà bạn đã mua vé, thời điểm mua và số vé đã mua, để cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) cung cấp cho bạn các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

  • Thông thường, chúng tôi không thu thập thông tin của trẻ em liên quan đến các Dịch vụ trực tuyến. Đôi khi, chúng tôi có thể cho phép trẻ em hoặc trẻ vị thành niên vào không gian sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập thông tin của trẻ em ngoại trừ theo luật hiện hành.

Tất cả. Cho dù bạn là người dùng cuối trong không gian làm việc chung, khách truy cập, khách mời hoặc người dùng cuối khác, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng cùng Thông tin Cá nhân Khác để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba để điều hành quán cà phê và không gian cửa hàng trong các cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thực tiễn quyền riêng tư của các bên thứ ba này. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của họ.