Chính sách Quyền riêng tư của Fieldlens

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Fieldlens là một giải pháp quản lý dựa trên đám mây chuyên cung cấp cho các công ty trong ngành xây dựng các công cụ tân tiến hỗ trợ quá trình liên lạc và hoạch định. Để cung cấp các tính năng này, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của Fieldlens này mô tả cách Fieldlens sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác dành riêng cho Fieldlens. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho Fieldlens.

Khách hàng. Nếu bạn là khách hàng, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp thông báo cũng như các thông tin truyền thông khác về vận hành;

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác và thông tin công ty để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và tổ chức của bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) cung cấp cho bạn các công cụ hoạch định và tính năng khác; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Khách và Người Dùng Cuối Khác. Nếu bạn là khách truy cập hoặc khách mời ghé thăm một cơ sở có liên quan đến Dịch vụ, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Tên và địa chỉ email của bạn, cho dù được bạn hay bên chủ trì cung cấp, để nhận dạng bạn và cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế. Nếu bạn là khách mời, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để tự động gửi cho bạn lời mời đến nền tảng của chúng tôi, và nếu không được trả lời, lời mời sẽ được gửi tiếp thêm một lần nữa;

  • Thông tin Liên hệ, chẳng hạn như thông tin bạn gửi qua trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể nhận dạng bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ bạn;

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính và mục đích chuyến thăm của bạn, cũng như cung cấp một Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);
  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý một giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn); và

  • Thông tin Cá nhân Khác để cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc (i) cung cấp WiFi cho bạn; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi, và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý các tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ. Thông tin Cá nhân này có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng thời gian truy cập hoặc Dịch vụ mà bạn truy cập.

Tất cả Người dùng. Cho dù bạn là khách hàng, khách mời hay người dùng cuối khác, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin về Thiết bị và Sử dụng, Thông tin Cá nhân Khác và thông tin công ty để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Cá nhân của Bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về việc chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân nhằm thúc đẩy cộng đồng Fieldlens. Cộng đồng Fieldlens bao gồm cộng đồng các nhà thầu của chúng tôi và, với sự đồng ý của bạn, các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân trong cộng đồng này để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình và thúc đẩy cộng đồng này. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để biết thêm thông tin.