นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeGrow

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

WeGrow เป็นโรงเรียนประถมที่มุ่งที่จะยกระดับจิตสำนึกร่วมของโลกโดยการขยายความสุขและปลดปล่อยพลังวิเศษจากมนุษย์ทุกคน ในการดำเนินการของใบสมัครสำหรับการเข้าเรียนและให้การศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงจากทั้งผู้ปกครองและนักเรียน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeGrow นี้อธิบายถึงวิธีที่ WeGrow ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ WeGrow

ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา โดยทั่วไปแล้ว บริการฯ ออนไลน์ของเราจะไม่ถูกนำไปใช้กับเด็ก ตัวอย่างเช่น ใบสมัครออนไลน์ควรกรอกโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในขอบเขตที่เราให้บริการฯ ออนไลน์ใด ๆ ที่เด็กเป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะขอรับความยินยอมของผู้ปกครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ แม้ว่าเราได้พยายามอธิบายแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeGrow นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลที่นโยบายข้างต้นเป็นส่วนเสริม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ privacy@wework.com ด้วยข้อสงสัย

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่ และสำหรับข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ WeGrow เก็บรวบรวม นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล WeGrow ยังเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการอ้างอิง ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียน และตัวอย่างผลงานในโรงเรียน หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการสมัครของนักเรียน ประเมินคำร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน และดำเนินการชำระเงินสำหรับค่าเล่าเรียนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลการตรวจสอบและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของนักเรียน รวมถึงอายุ เกรด เพศ เชื้อชาติ สถานที่เกิด วันเดือนปีเกิด ภาษาพูด หมายเลขประกันสังคม สถานะการเข้าเมือง ข้อมูลพี่น้อง ผลการศึกษาของนักเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความสามารถของนักเรียนเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การศึกษาของตัวนักเรียนเอง ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือกฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ คุณสามารถให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และความพิการ หรือข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลอื่นที่คุณเลือกที่จะให้กับเรา

 • ข้อมูลการติดต่อของครอบครัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่คาดหวังที่คุณยื่นเมื่อส่งใบสมัคร ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อนุญาตให้เราติดต่อครอบครัวของคุณได้

 • ภาพถ่ายและวิดีโอของชั้นเรียน กิจกรรม และนักเรียน โดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมในฐานะนักการศึกษา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนในชั้นเรียน การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและงานของโรงเรียน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และการฉีดวัคซีนและบันทึกสุขภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราคาดว่าจะเก็บรวบรวมเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี และ

 • เรายังอาจเก็บรวบรวม ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการตรวจสอบ และข้อมูลส่วนบุคคล
  อื่น ๆ จากผู้เยี่ยมชม แขก และผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เพื่อให้บริการฯ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้เยี่ยมชม และมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้ และเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเรา เราอาจขอรับการตรวจสอบผู้กระทำความผิดทางเพศที่ขึ้นทะเบียนหรือการตรวจสอบประวัติตามที่กฎหมายอนุญาตสำหรับผู้ที่ร้องขอเข้าใช้สถานที่ของ WeGrow

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะสำหรับ WeGrow

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับใบสมัครและนักเรียนของคุณ และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ยืนยันตัวตนของคุณและตัวนักเรียนของคุณ และจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการฯ เหล่านี้ของคุณ เช่น การชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการฯ แก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณเข้าถึงหน้าใบสมัครเข้าเรียนและบริการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมและยื่นใบสมัคร (2) การจัดการใบสมัครเข้าเรียนของคุณ (3) การจัดและปรับเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาของนักเรียนของคุณ การจับคู่นักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นกับพี่เลี้ยงที่เหมาะสม และการปรับปรุงหลักสูตรและบริการด้านการศึกษาของเรา และ (4) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการฯ

ไม่ว่าคุณจะเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้เยี่ยมชม แขก หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ ของเรา ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

วิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อส่งเสริมชุมชน WeGrow โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:

 • ต่อนักเรียนคนอื่น ๆ และครอบครัวของนักเรียนนั้นเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นในชุมชนของโรงเรียน และ

 • ต่อพันธมิตรบุคคลภายนอกโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทและองค์กรในเครือผ่านกรรมสิทธิ์ร่วมกับ WeGrow และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บางประการ