Chính sách Quyền riêng tư của Teem

Ngày Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Teem cung cấp cho khách hàng của công ty kế hoạch sử dụng không gian, quản lý khách truy cập và nền tảng phân tích nơi làm việc. Để cung cấp các tính năng này, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của Teem này mô tả cách Teem sử dụng một số loại Thông tin cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác cụ thể cho Teem. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của We Company để biết thêm thông tin, bao gồm các định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được xác định tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho Teem.

Thành viên và khách hàng Công ty.  Nếu bạn là thành viên hoặc khách hàng công ty, thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để chúng tôi có thể xác định bạn và liên hệ với bạn; bao gồm để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp các thông báo, bộ chương trình và thông tin liên lạc khác về hoạt động;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác thực để bảo vệ chống gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác thực danh tính của bạn và cung cấp Môi trường an toàn (nói chung, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua Dịch vụ (nói chung, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi);

 • Thông tin về Thiết bị và Cách sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường an toàn, xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ với Dịch vụ, điều chỉnh cho phù hợp hơn và cung cấp Dịch vụ và giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn từ chối sử dụng Phân tích vị trí di động để nắm bắt địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn; và

 • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi phù hợp hơn với bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cho phép bạn đặt phòng hội nghị; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt trước và đăng nhập của chúng tôi, và (iii) để xử lý dữ liệu hoặc tập tin mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi, và để xử lý các tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Nhân viên của thành viên và khách hàng Công ty.  Nếu bạn là nhân viên hoặc khách hàng Công ty, Thông tin cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để chúng tôi có thể xác định bạn và liên hệ với bạn; bao gồm để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp các thông báo, bộ chương trình và thông tin liên lạc khác về hoạt động;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác thực để bảo vệ chống gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác thực danh tính của bạn và cung cấp Môi trường an toàn (nói chung, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thiết bị và Cách sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường an toàn, xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ với Dịch vụ, điều chỉnh phù hợp hơn và cung cấp Dịch vụ và giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn từ chối sử dụng Phân tích vị trí di động để nắm bắt địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn;

 • Thông tin lịch email, bằng cách tích hợp với lịch email công ty của bạn, để cho phép bạn đặt phòng hội nghị và nhận thông báo cuộc họp. Chúng tôi cũng phân tích dữ liệu về các phòng hội nghị mà bạn đặt để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình (ví dụ, bằng cách cung cấp thêm phòng hội nghị, phân bổ không gian hội nghị cho không gian bàn làm việc và xác định các phòng hội nghị nào được ưu tiên) để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ hiệu quả nhất có thể; và

 • Thông tin Cá nhân Khácđể điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi phù hợp hơn với bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cho phép bạn đặt phòng hội nghị; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt trước và đăng nhập của chúng tôi, và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tập tin mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi, và để xử lý các tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Khách truy cập, Khách, và Người Dùng Cuối Khác.  Nếu bạn là khách truy cập hoặc khách truy cập một cơ sở có tích hợp Teem, Thông tin cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Tên và địa chỉ email của bạn, cho dù bạn hoặc máy chủ của bạn cung cấp hay không, để nhận dạng và cung cấp cho bạn huy hiệu truy cập kỹ thuật số hoặc vật lý. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp của bạn cho các mục đích này và để cung cấp Dịch vụ;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác thực để bảo vệ chống gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác thực danh tính của bạn và mục đích truy cập và cung cấp Môi trường an toàn (nói chung, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thiết bị và Cách sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường an toàn, xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ với Dịch vụ, điều chỉnh phù hợp hơn và cung cấp Dịch vụ và giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn từ chối sử dụng Phân tích vị trí di động để nắm bắt địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn; và

 • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi phù hợp hơn với bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cho phép bạn đặt phòng hội nghị; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt trước và đăng nhập của chúng tôi, và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tập tin mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi, và để xử lý các tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Tất cả. Cho dù bạn là thành viên, khách hàng, nhân viên của thành viên hay khách hàng, khách truy cập, khách hoặc người dùng cuối khác, chúng tôi cũng sử dụng Thông tin Thiết bị và Cách sử dụng và Thông tin Cá nhân khác để chuẩn bị thống kê việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh phù hợp hơn và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, nếu không thì tăng cường sự tham gia của bạn với chúng tôi và như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và, nếu có, với sự đồng ý của bạn, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi có thể thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân bằng cách tích hợp với Teem hoặc bằng cách tích hợp các công cụ của bên thứ ba với Teem. Khách hàng của chúng tôi tuân theo chính sách quyên riêng tư riêng biệt và độc lập của họ. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về thực tiễn quyền riêng tư của họ.

Lá chắn Quyền riêng tư

Teem, LLC tham gia Khung Lá chắn Quyền riêng tư Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Khung Lá chắn Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, đến Hoa Kỳ như được quy định trong chứng nhận của chúng tôi. Teem tuân theo Nguyên tắc Lá chắn Quyền riêng tư về thông báo, lựa chọn, trách nhiệm đối với việc chuyển tiếp, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập, truy đòi, thực thi và trách nhiệm đối với Thông tin Cá nhân nhận được dựa trên các Khung Lá chắn Quyền riêng tư này. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các chính sách trong Chính sách Quyền riêng tư của Teem này hoặc bất kỳ chính sách quyền riêng tư hiện hành nào khác và Nguyên tắc bảo mật của Lá chắn Quyền riêng tư, Nguyên tắc Quyền riêng tư của Lá chắn Quyền riêng tư sẽ có giá trị áp dụng xét về Thông tin Cá nhân theo chứng nhận Lá chắn Quyền riêng tư của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về chương trình Lá chắn Quyền riêng tư và để xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) có thẩm quyền đối với việc tuân thủ của Teem với Lá chắn Quyền riêng tư. Bất kỳ câu hỏi, mối quan ngại hoặc ý kiến nào liên quan đến phần Lá chắn Quyền riêng tư của Chính sách này cũng có thể được chuyển đến privacyshield@teem.com.

Bên thứ ba và các Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Ngoài ra, Teem có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân tuân theo chứng nhận Lá chắn Quyền riêng tư của mình trong Hệ thống WeWork và các bên thứ ba khác theo cách phù hợp với Nguyên tắc của Lá chắn Quyền riêng tư, bao gồm cả khi pháp luật yêu cầu và khi cần thiết để cung cấp và bảo vệ các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được chuyển cho chúng tôi có thể bị tiết lộ theo yêu cầu pháp lý và quy trình tư pháp và chính phủ khác, chẳng hạn như trát đòi hầu tòa, trát và lệnh.

Lựa chọn của bạn: Đối với Thông tin Cá nhân được chuyển giao dựa dựa trên chứng nhận Lá chắn Quyền riêng tư của chúng tôi, các cá nhân có quyền từ chối (i)tiết lộ Thông tin Cá nhân của họ cho một số bên thứ ba nhất định; và (ii) việc sử dụng Thông tin Cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào khác biệt về mặt vật chất với mục đích thu thập ban đầu hoặc sau đó được cá nhân cho phép. Các cá nhân cũng có thể có các quyền theo Nguyên tắc Lá chắn Quyền riêng tư để truy cập Thông tin Cá nhân của họ, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định. Để thực hiện những lựa chọn này, xin vui lòng liên hệ với Teem tại địa chỉ privateacyshield@teem.com.

Các cá nhân của Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có câu hỏi hoặc mối quan ngại về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của họ nên liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: privateacyshield@teem.com. Nếu câu hỏi hoặc mối quan ngại của bạn không thể được thỏa mãn trong quá trình này, Teem đã cam kết tiếp tục đưa ra các khiếu nại về Lá chắn Quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Lá chắn Quyền riêng tư Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Lá chắn Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ đối với một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập do Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp tốt hơn (Council of Better Business) điều hành. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời về khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của bạn không được Teem giải quyết thỏa đáng, các cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có thể gửi khiếu nại liên quan đến Thông tin cá nhân theo chứng nhận Lá chắn Quyền riêng tư của chúng tôi trước chương trình BBB EU và chương trình Lá chắn Quyền riêng tư Thụy Sĩ tại: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Cuối cùng, như là phương sách cuối cùng và trong các tình huống bị hạn chế, các cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có thể tìm cách khắc phục từ Hội đồng Lá chắn Quyền riêng tư, là một cơ chế trọng tài ràng buộc.