Inicjatywa WeWork for Good Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020 r.

KWESTIE OGÓLNE: 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa wiążące prawnie warunki udziału w inicjatywie WeWork for Good („Inicjatywie”). Odniesienia do „WeWork”, „my” lub „nam” stanowią odniesienia do spółki The We Company. Odniesienia do „Uczestnika” stanowią odniesienia do „Organizacji spełniającej kryteria” biorącej udział w Inicjatywie. 

W razie jakichkolwiek pytań, reklamacji albo roszczeń dotyczących Inicjatywy prosimy o kontakt pod adresem: WeWork for Good initiative [Inicjatywa WeWork for Good], c/o The We Company, 115 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011 z kopią do: feedback@wework.com.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W ramach Inicjatywy WeWork nieodpłatnie udostępni przestrzeń roboczą na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy Organizacjom spełniającym kryteria, które biorą bezpośredni udział w zwalczaniu epidemii COVID-19 w regionach, w których WeWork prowadzi działalność.  Zastosowanie mogą mieć dodatkowe kryteria kwalifikacyjne do udziału w programie, wprowadzane okresowo według wyłącznego uznania WeWork. Organizacja spełniająca kryteria musi prowadzić „działalność o kluczowym znaczeniu” [essential business] albo podobnie klasyfikowaną zgodnie z wytycznymi właściwego organu zarządzającego w gminie, mieście, stanie albo kraju, w którym Inicjatywa jest udostępniana. 

Organizacje spełniające kryteria obejmują (1) organy władzy federalnej, stanowej i miejscowej, (2) organizacje pozarządowe i (3) organizacje niekomercyjne oraz inne organizacje charytatywne. Uczestnicy posiadający status organizacji niekomercyjnej albo pozarządowej (np. podmiotu, o którym mowa w ust. 501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu podatkowego [Internal Revenue Code], zarejestrowanej organizacji charytatywnej [registered charity] na mocy prawa brytyjskiego albo jakiejkolwiek odpowiadającej im organizacji niekomercyjnej albo pozarządowej w kraju Uczestnika) będą musieli złożyć dokumentację potwierdzającą taki status. 

W Inicjatywie mogą brać udział czynni Członkowie WeWork albo organizacje niebędące członkami WeWork, które spełnią wymienione powyżej kryteria kwalifikacyjne. 

INICJATYWA NIE MA MOCY PRAWNEJ W PRZYPADKU, GDY W KRAJU, W KTÓRYM ORGANIZACJA SPEŁNIAJĄCA KRYTERIA MA SWOJĄ SIEDZIBĘ ALBO PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ, TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE ALBO PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA ALBO GDY NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE OBOWIĄZUJĄCE WYMOGI. 

WYMOGI DOTYCZĄCE UDZIAŁU:

Oprócz spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych udział w tej Inicjatywie wymaga zawarcia umowy członkowskiej z WeWork albo, w przypadku czynnych członków WeWork, podpisania aneksu do obowiązującej umowy, co oznacza, że Uczestnik będzie zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków określonych w niniejszym dokumencie („Umowa członkowska”). Umowa członkowska reguluje sposób świadczenia usług w określonej lokalizacji WeWork w systemie prawnym, w którym Inicjatywa jest udostępniana.  Uczestnik będzie podlegać wszelkim warunkom określonym w takiej umowie. 

WeWork zastrzega sobie prawo do wyznaczenia, przypisania oraz zmiany spełniających kryteria budynków dostępnych w ramach przedmiotowej Inicjatywy. 

WeWork, wedle wyłącznego własnego uznania, może odstąpić od zawarcia z Uczestnikiem Umowy członkowskiej z dowolnej przyczyny, w tym w szczególności jeżeli działalność Uczestnika przestanie być uznawana za „działalność o kluczowym znaczeniu” albo podobnie klasyfikowaną przez organ zarządzający w gminie, mieście, stanie albo kraju, w którym organizacja bierze udział w Inicjatywie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W przypadku wyboru Uczestnika do udziału w Inicjatywie, Uczestnik udziela wyraźnej zgody na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska/nazwy, wizerunku, podobizny lub logo w celu wskazania Uczestnika jako osoby biorącej/podmiotu biorącego udział w Inicjatywie oraz wykorzystania ich w innych materiałach promocyjnych i marketingowych, w sposób opisany dokładniej w Umowie członkowskiej.

Uczestnik potwierdza, że jego udział w Inicjatywie podlega również naszej Globalnej polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.wework.com/legal/privacy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@wework.com. 

Dostępność Inicjatywy, położenie budynków oraz wymogi dotyczące udziału mogą być zmieniane wedle naszego wyłącznego uznania; możemy zmienić, zawiesić albo przerwać realizację Inicjatywy w całości albo w części, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania. Możemy również zmieniać, usuwać albo dodawać treść do postanowień niniejszego Regulaminu. Oferta udostępniana w ramach Inicjatywy jest nieprzenoszalna i nie podlega zamianie (w tym w szczególności na środki pieniężne). W przypadku naruszenia przez Uczestnika którychkolwiek warunków oferty udostępnianej w ramach Inicjatywy, oferta dotycząca Inicjatywy staje się nieważna. 

WeWork przekazuje informacje na temat Uczestnika podmiotom zewnętrznym („Usługodawcom”). Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że WeWork nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych produktów ani usług oferowanych przez żadnego Usługodawcę („Usługi”). Usługi są świadczone wyłącznie przez Usługodawców i WeWork nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji tych Usług i nie składa co do nich żadnych oświadczeń. W razie sporów albo problemów dotyczących Usług realizowanych przez Usługodawców należy kontaktować się bezpośrednio z danym Usługodawcą. Usługodawca może dostarczać towary albo świadczyć usługi wymagające uzyskania przez niego zezwolenia albo licencji wydawanej przez organ regulacyjny. WeWork nie sprawdza, nie weryfikuje ani nie gromadzi dowodów potwierdzających informacje regulacyjne dotyczące Usługodawców. Przez dokonaniem zakupu od Usługodawcy Uczestnik powinien przeprowadzić sprawdzenie w uznanym przez siebie za konieczny zakresie. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu rzetelności, dokładności i jakości świadczonych Usług. W razie jakichkolwiek problemów albo wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Usługodawcą.  

Biorąc udział w tej Inicjatywie Uczestnik oświadcza, że spełnia kryteria kwalifikacyjne i przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu. W zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa WeWork oraz jej jednostki stowarzyszone, jednostki dominujące i następcy prawni, jak również odpowiednio jej oraz ich pracownicy, cesjonariusze, członkowie organów, pełnomocnicy i członkowie zarządu (łącznie zwani „Podmiotami z ramienia WeWork”): (a) wyłączają wszelkie gwarancje i warunki, wyraźne czy też dorozumiane, w odniesieniu do Inicjatywy, w tym gwarancje, warunki albo oświadczenia oraz (b) nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek pośrednich, specjalnych, przypadkowych, przykładowych, retorsyjnych albo następczych szkód, przerw w działalności, utraconych zysków ani odszkodowań z tytułu utraconego czasu, utraconej wartości firmy albo utraconych danych, niezależnie od tego, czy byłaby to odpowiedzialność umowna, deliktowa, na zasadzie ryzyka czy inna, nawet w przypadku powiadomienia o możliwości wystąpienia tego rodzaju szkód. W zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa Uczestnik, w imieniu swoim i swoich pracowników, pełnomocników, gości i osób zaproszonych: (i) zrzeka się wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, odszkodowań, wydatków i praw, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej („Roszczeń”) względem Podmiotów z ramienia WeWork, gdzie tego rodzaju elementy wynikają z uszczerbku na zdrowiu albo szkody, zniszczenia, kradzieży albo utraty w odniesieniu do jakiegokolwiek mienia, osób albo zwierząt domowych; oraz (ii) zwalnia Podmioty z ramienia WeWork z odpowiedzialności z tytułu wszelkich takich Roszczeń. Uczestnik niniejszym zrzeka się praw przysługujących mu na mocy ust. 1542 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia albo wszelkich podobnych przepisów prawa obowiązujących w dowolnym systemie prawnym, które co do zasady stanowią podobnie do poniższego postanowienia: „Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie ma wiedzy ani nie podejrzewa ich istnienia na swoją korzyść w momencie udzielenia takiego zwolnienia oraz które, jeżeli byłyby mu znane, miałyby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem albo niewykonalne, postanowienie to zostanie ograniczone albo unieważnione w minimalnym zakresie koniecznym do zapewnienia, że pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełni w mocy i do zapewnienia ich skuteczności i wykonalności.

PRAWO WŁAŚCIWE:

W przypadku Uczestników ze Stanów Zjednoczonych albo Kanady:

Niniejsza Inicjatywa podlega prawu stanu Nowy Jork z wyłączeniem zawartych w nim postanowień dotyczących norm kolizyjnych. Biorąc udział w tej Inicjatywie Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory albo spory sądowe wynikające z tej Inicjatywy albo z nią związane (inne niż dotyczące warunków Umowy członkowskiej, które podlegają przepisom prawa określonym w Umowie członkowskiej) będą rozpatrywane w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego wyłącznie w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, zgodnie z Regulaminem i zasadami prowadzenia uproszczonego arbitrażu JAMS, a orzeczenie arbitra (arbitrów) może zostać zatwierdzone przez każdy sąd właściwy. Bez uszczerbku dla powyższego WeWork może dochodzić zadośćuczynienia na mocy zasad słuszności przed dowolnym sądem właściwym.

W przypadku Uczestników spoza Stanów Zjednoczonych albo Kanady:

Inicjatywa podlega prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będzie interpretowana, z wyłączeniem określonych w nich postanowień dotyczących norm kolizyjnych, a biorąc udział w tej Inicjatywie Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory albo spory sądowe wynikające z tej Inicjatywy albo z nią związane (inne niż dotyczące warunków Umowy członkowskiej, które podlegają przepisom prawa określonym w Umowie członkowskiej) będą rozpatrywane przez jednego albo większą liczbę arbitrów wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodową Izbę Handlową. Miejscem arbitrażu będzie Londyn w Anglii. Wszelkie roszczenia, które nie podlegają arbitrażowi na mocy niniejszego ustępu będą rozstrzygane wyłącznie w sądach angielskich.