Chính sách Quyền riêng tư của WeWork và Powered by We

Chính sách này cũng áp dụng cho Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork và Made by We Market.

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

WeWork và Powered by We cung cấp các không gian làm việc được mô phỏng lại để kết nối mọi người, thúc đẩy cộng đồng và nâng cao năng suất, sự đổi mới và cộng tác. Để cung cấp các tính năng này, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của WeWork và Powered by We này mô tả cách WeWork và Powered by We sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định và cung cấp thông tin khác dành riêng cho WeWork và Powered by We. Chính sách này cũng áp dụng cho các sản phẩm có liên quan sau đây: Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork và Made by We Market. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Thông tin thêm về cách Made by We sử dụng Thông tin Cá nhân có tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho WeWork và Powered by We.

Thành viên là Công ty và Khách hàng.  Nếu bạn là thành viên là công ty hoặc khách hàng, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và để cung cấp thông báo cũng như các thông tin truyền thông khác về vận hành;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, và các chi tiết giao dịch khác về việc bạn mua hàng hóa tại Made by We Market, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua hàng hóa hoặc Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

 • Thông tin Thiết bị và Sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường Bảo mật, xử lý dữ liệu hoặc các tệp bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, điều chỉnh và cung cấp Dịch vụ, cũng như giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn để từ chối việc sử dụng tính năng Phân tích Vị trí Di động vào việc xác định địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn;

 • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) giúp bạn đặt không gian làm việc; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Nhân viên của Thành viên là Công ty và của Khách hàng.  Nếu bạn là nhân viên của thành viên là công ty hoặc của khách hàng, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và cung cấp các thông báo và các thông tin truyền thông về vận hành khác, cũng như cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, và các chi tiết giao dịch khác về việc bạn mua hàng hóa tại Made by We Market, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua hàng hóa hoặc Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

 • Thông tin Thiết bị và Sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường Bảo mật, xử lý dữ liệu hoặc các tệp bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, điều chỉnh và cung cấp dịch vụ, cũng như giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn để từ chối việc sử dụng tính năng Phân tích Vị trí Di động vào việc xác định địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn;

 • Thông tin Lịch Email, bằng cách tích hợp với lịch email của công ty của bạn, để giúp bạn đặt phòng hội nghị, cũng như nhận thông báo về cuộc họp qua Teem hoặc Welkio. Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích dữ liệu về các phòng hội nghị mà bạn đặt để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình (ví dụ, bằng cách cung cấp thêm phòng hội nghị, phân bổ không gian hội nghị cho không gian bàn làm việc và xác định các phòng hội nghị nào được ưu tiên) và đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ hiệu quả nhất có thể;

 • Lựa chọn trong Văn phòng để điều chỉnh môi trường làm việc và các tiêu chí khác cho bạn (như điều chỉnh chiều cao bàn làm việc, làm mát phòng, bật quạt); và

 • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) giúp bạn đặt không gian làm việc; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Khách hàng, Khách truy cập, Khách mời và Người dùng Cuối Khác của WeWork Go.  Nếu bạn là khách hàng của WeWork Go, khách truy cập hoặc khách mời đến cơ sở của WeWork hoặc cơ sở đã tích hợp với Dịch vụ, Thông tin Cá nhân mà chúng tôi sử dụng bao gồm:

 • Tên và địa chỉ email của bạn, cho dù được bạn hay bên chủ trì cung cấp, để nhận dạng bạn và cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp, chẳng hạn như thông tin bạn gửi qua trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể nhận dạng bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ bạn;

 • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính và mục đích chuyến thăm của bạn, cũng như cung cấp một Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

 • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, và các chi tiết giao dịch khác về việc bạn mua hàng hóa tại Made by We Market, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua hàng hóa hoặc Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

 • Thông tin Thiết bị và Sử dụng để cung cấp Dịch vụ và Môi trường Bảo mật, xử lý dữ liệu hoặc các tệp bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, điều chỉnh và cung cấp Dịch vụ, cũng như giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các lựa chọn để từ chối việc sử dụng tính năng Phân tích Vị trí Di động vào việc xác định địa chỉ MAC WiFi hoặc địa chỉ Bluetooth của thiết bị di động của bạn;

 • Thông tin Lịch Email, tùy vào khoảng thời gian bạn ghé thăm hoặc Dịch vụ bạn truy cập, để giúp bạn đặt phòng hội nghị và nhận thông báo về cuộc họp. Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích dữ liệu về các phòng hội nghị mà bạn đặt để chúng tôi cải thiện sản phẩm và Dịch vụ của mình (ví dụ, bằng cách cung cấp thêm phòng hội nghị, phân bổ không gian hội nghị cho không gian bàn làm việc và xác định các phòng hội nghị nào được ưu tiên) và đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ hiệu quả nhất có thể;

 • Lựa chọn trong Văn phòng, tùy vào khoảng thời gian bạn ghé thăm hoặc Dịch vụ bạn truy cập, để điều chỉnh môi trường làm việc cho bạn (như điều chỉnh chiều cao bàn làm việc, làm mát phòng, bật quạt); và

 • Thông tin Cá nhân Khác để cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) giúp bạn ghé thăm một thành viên; (ii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iii) xử lý dữ liệu hoặc tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như để thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ. Thông tin Cá nhân này có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng thời gian truy cập hoặc Dịch vụ mà bạn truy cập.

Tất cả. Cho dù bạn là thành viên, khách hàng, nhân viên của thành viên hay của khách hàng, khách hàng của WeWork Go, khách truy cập, khách mời hay người dùng cuối khác, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng cùng Thông tin Cá nhân Khác của bạn để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi có thể thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân bằng cách tích hợp với Dịch vụ hoặc bằng cách tích hợp các công cụ của bên thứ ba với Dịch vụ. Khách hàng của chúng tôi tuân theo chính sách quyền riêng tư riêng biệt và độc lập của họ. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về thực tiễn quyền riêng tư của họ.